Achtergrond en samenwerkingspartners

Energieneutraal Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland neemt deel in het nog te realiseren Windpark Hanze. Met de deelname in het windpark kunnen wij al in 2023 onze energiedoelstellingen realiseren en voorzien wij op een CO2-neutrale manier in onze eigen stroom.

Initiatiefnemer van het windpark is de Vereniging Windpark Hanze. Dit zijn 19 agrariërs die, vanuit het provinciale Regioplan Wind, tussen de Hanzelijn en Ketelhaven de mogelijkheid krijgen om een windpark te ontwikkelen langs de Hoge Vaart en de Hondtocht. Dat is vlak bij onze grootste stroomvreter: gemaal Colijn.

Windpark Hanze maakt onderdeel uit van het grotere, overkoepelende Windplan Groen, waarin circa 10 parken in Oostelijk Flevoland ontwikkeld worden. Voor dit plan geldt een Rijkscoördinatieregeling (RCR). De deelname van het waterschap heeft geen effect op de afspraken binnen Windplan Groen voor participatie door andere partijen, bijvoorbeeld bewoners in het buitengebied en de woonkernen.

Stand van zaken

Samenwerkingsovereenkomst

Voorzitter van Vereniging Windpark Hanze Gerrit de Regt en heemraad Ton Leijten namens Waterschap Zuiderzeeland

Na de intentieovereenkomst van september 2017, hebben Waterschap Zuiderzeeland en de Vereniging Windpark Hanze het afgelopen jaar de samenwerking zorgvuldig uitgewerkt. Op 12 oktober 2018 is een samenwerkingsovereenkomst getekend. De volgende stap is de oprichting van een gezamenlijke project-BV, met het waterschap als een van de aandeelhouders, die de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het windpark verzorgt.

Het waterschap verstrekt een achtergestelde lening van 10 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van Windpark Hanze tegen een marktconform rentepercentage. Het aandeel van het waterschap in het windpark komt overeen met het eigen energieverbruik.

Van plan naar realisatie

Windmolens3-klein

Een windproject bestaat grofweg uit een ontwikkelfase, een bouwfase en een operationele fase. De ontwikkelfase eindigt met een financial close. Dit is het moment waarop alle contracten vastliggen, vergunningen, subsidies en de financiering rond zijn en de bouw kan beginnen. Na oplevering van de windturbines start de operationele fase. Momenteel bevindt Windpark Hanze zich in de ontwikkelfase, waarin nu ook Waterschap Zuiderzeeland instapt.

De voordelen van deelnemen in Windpark Hanze:

  • snelle realisatie van de duurzaamheidsdoelen van Waterschap Zuiderzeeland, zie ook het Masterplan Duurzame Energie;
  • financieel gunstig ten opzichte van de alternatieven om bovenstaande doelen te behalen;
  • de deelname is gericht op de eigen stroomvoorziening en CO2-uitstoot van het waterschap;
  • we bemalen Flevoland en zuiveren Flevolands afvalwater met Flevolandse windenergie;
  • we dragen bij aan de realisatie van het Regioplan Wind en de Flevolandse duurzaamheidsdoelen.

Nieuws Windpark Hanze