Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (in de gemeente De Fryske Marren, provincie Friesland) horen bij het beheersgebied.

Bekijk hieronder de diverse dagelijkse werkzaamheden die wij uitvoeren. Of volg onze activiteiten via Twitter.

Uitvoerende werkzaamheden

Baggeren

baggeren

Sloten, vaarten en tochten worden gebaggerd, zodat deze goed op diepte blijven en het water vrij kan doorstromen.

Botulismebestrijding

Eend met jonge eendjes zwemt in het water.

Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van binnenwateren in de provincie Flevoland. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Randmeren en het IJsselmeer /Markermeer /Ketelmeer.

Dijkbeheer

waterkering

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren.

Legger

Kaart van Flevoland met kaartvakken.

De legger maakt duidelijk wat u waar van waterschap Zuiderzeeland mag verwachten. Voor het waterschap is de legger, samen met de keur, hét instrument om te zorgen voor veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water.

Grondwatertaak

bouwwerkzaamheden

Zuiderzeeland houdt toezicht op onttrekking van water voor o.a. beregening, veedrenking, bronneringen en bodemsaneringen.

Maaibeheer

Tractor maait een slootkant.

Het maaien van watergangen gebeurt vanaf het water en vanaf de kant. Als er geen mogelijkheid is om vanaf de kant te maaien, vaart er vijf tot zes keer per jaar een maaiboot door de watergang.

Meten en monitoren

Meten

Juiste en actuele gegevens zijn belangrijk voor de uitvoering van het werk van Waterschap Zuiderzeeland. Om die reden wint het waterschap veel gegevens in.

Muskusratten bestrijding

muskusrattenbestrijding

Om de dijken en oevers in goede conditie te houden wordt door Waterschap Zuiderzeeland intensief aan muskusrattenbestrijding gedaan.

Nachtvorstbestrijding

bloesem in ijs

Van 1 april tot en met 1 juni is de nachtvorstbestrijdingsperiode. Om fruitbomen in zowel de Noordoostpolder als Oostelijk Flevoland te beschermen tegen nachtvorst, werken het waterschap en de fruittelers in Flevoland samen.

Oeveronderhoud

oever

Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen, moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen. Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van groot belang.

Schouw

Koe drinkt water uit sloot.

Twee keer per jaar controleert het waterschap of de watergangen in Flevoland gemaaid en schoon zijn, dit noemen we de schouw.

Waterkwaliteitsbeheer

Meten waterkwaliteit

De officiële zwemlocaties in Flevoland worden door o.a. Waterschap Zuiderzeeland gecontroleerd op de waterkwaliteit.

Waterpeilbeheer

Peilschaal

Door de dijken heen en onder de dijken door sijpelt altijd water (kwel) en stevige regenbuien kunnen voor flinke problemen zorgen. Door een netwerk van stuwen en de zeven hoofdgemalen in FLevoland wordt dit overtollige water weg gepompt.

Watertoezicht

Najaarschouw

Binnen Waterschap Zuiderzeeland levert team Watertoezicht een bijdrage aan de doelen van het waterschap door bedrijven, overheden en burgers te informeren, adviseren en faciliteren. Maar ook door te controleren en te handhaven.

Zuiveren van afvalwater

Waterzuivering

Met z´n allen produceren we veel afvalwater. Dit komt via de gemeentelijke riolering bij één van de vijf afvalwaterzuiverings- installaties (AWZI's) van Waterschap Zuiderzeeland terecht. Deze AWZI's halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater.