Waterkwaliteit

Schoon water is onmisbaar. Daarom meet en bewaakt Waterschap Zuiderzeeland de kwaliteit van het water in de Flevolandse vaarten tochten en sloten en controleert het waterschap het zwemwater. Het rioolwater wordt in de vijf afvalwaterzuiverinsinstallaties (AWZI's) van het waterschap gezuiverd. Ook zorgen waterschappen binnen het nationale en Europese beleid voor goede watercondities voor plant en dier.

Europees beleid

Alle overheden in Nederland - waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk - werken mee om het water schoon te krijgen. De Europese Unie (EU) bepaalt de normen voor de chemische stoffen, bijvoorbeeld de hoeveelheid lood, cadmium en kwik die in het water mag zitten. De precieze ecologische doelstelling bepalen we zelf. Elk waterschap bepaalt dus zelf hoe hoog de lat ligt voor de ecologische waarde. Alle afspraken binnen Europa zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Ons waterschap heeft voor de wateren in ons beheergebied aangegeven wat de ecologische doelstellingen zijn en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Verbeteringen

De kwaliteit van het water wordt aangetast door bijvoorbeeld chemische stoffen, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten (hierbij komt ongezuiverd rioolwater in de sloot terecht). Verbetermaatregelen zijn gericht op de 'inrichting' van het water in Nederland. Zo legt Waterschap Zuiderzeeland bijvoorbeeld duurzame en natuurvriendelijke oevers aan. Ook afvalwaterzuiveringen en baggerwerk helpen mee de waterkwaliteit te verbeteren. Net zoals maatregelen die de watervervuiling aan de bron tegen gaan, zoals ander gebruik van en milieuvriendelijkere onkruidbestrijdingsmiddelen.