Grondwatertaak

De Waterwet die per 22 december 2009 geldt, regelt dat het waterschap per die datum een deel van de grondwatertaak in Flevoland uitvoert. Daarnaast vervallen ook enkele wetten.

Grondwater

Het waterschap en de provincie zijn beide voor een deel van de grondwatertaak in Flevoland verantwoordelijk. Die verdeling is als volgt:

Provincie Flevoland

 • onttrekking voor openbare drinkwatervoorziening
 • onttrekking voor bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag)
 • onttrekking voor grote industriële onttrekkingen (meer dan 150.000 m3/jaar)

Waterschap Zuiderzeeland

 • onttrekking voor beregening
 • onttrekking voor veedrenking
 • onttrekking voor bronneringen (verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten)
 • onttrekking voor bodemsaneringen
 • onttrekking voor overige doeleinden

De provincie stelt het strategisch beleid vast, dus hoe we in Flevoland omgaan met de grondwatervoorraad. Het waterschap bepaalt, gebaseerd op dat provinciaal beleid, hoe het in de dagelijkse praktijk met het grondwater omgaat. Daarbij hanteert Waterschap Zuiderzeeland dezelfde regels die de provincie heeft gehanteerd.

Een belangrijk onderdeel van het beleid is de boringsvrije zone. Hier mag beneden een bepaalde diepte (‘het derde watervoerend pakket’) vanaf 1 januari 2025 alleen nog grondwater gewonnen worden voor de drinkwatervoorziening. Nieuwe boringen in dat gebied zijn vanaf nu al niet meer toegestaan. Bent u van plan om in de overige gebieden water te onttrekken of te lozen dan gaat het er om dat u het waterschap informatie verstrekt. Op grond van die informatie beoordeelt het waterschap of u met of zonder aanvullende voorwaarden de onttrekking en/of de lozing mag uitvoeren.

Aanpassing regelgeving

De inwerkingtreding van de Waterwet heeft nog enkele gevolgen:

 • De Waterwet voegt acht waterbeheerwetten samen. Deze zijn nu vervallen.
 • Het waterschap heeft zijn waterbeheerplan, zijn keur en de legesverordening aangepast voor de nieuwe taak.
 • De gemeenten en provincie beoordeling voortaan de indirecte lozingen – dat zijn lozingen in de riolering.
 • Als gevolg van veranderde regelgeving heeft het waterschap ook het aantal formulieren verminderd.