Beheer watergangen en oevers

Om ervoor te zorgen dat het watersysteem in het gebied op orde blijft, zorgen waterschap, gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties en bewoners ervoor dat de watergangen goed onderhouden worden.

Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen, moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen. Stabiele oevers en watergangen die vrij zijn van waterplanten zijn dus van groot belang. Daarnaast is het ook belangrijk dat alle watergangen voldoen aan het juiste profiel (afmetingen in breedte en diepte); oftewel de legger.

De tochten en sloten die in het beheer zijn van het waterschap worden door het waterschap onderhouden. De andere sloten worden onderhouden door onder andere de gemeenten, agrariërs, natuurorganisaties en bewoners in het stedelijk gebied.

Medewerkers van het waterschap zijn dagelijks bezig met controleren en onderhouden van watergangen. De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden gebeurt door aannemers. Ze vernieuwen of herstellen
oevers, richten oevers natuurlijker of duurzamer in en vernieuwen en onderhouden duikers en stuwen.

Landelijk oeveronderhoud

De tochten en sloten die in het beheer zijn van het waterschap worden ook door het waterschap
onderhouden. Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien, baggeren en het onderhouden van oeverconstructies. De overige sloten worden door de eigenaren, zoals agrariërs, gemeenten, provincie en natuurorganisaties onderhouden. Om ervoor te zorgen dat het gehele watersysteem in het gebied goed
werkt, controleert het waterschap tijdens de schouw de sloten van derden.

Het oeveronderhoud bestaat uit het herstellen of vernieuwen van oeverbeschoeiing. In het landelijk gebied van Flevoland worden vele kilometers duurzame oevers aangelegd. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Lees meer over natuurvriendelijke - duurzame oevers.

Bekijk: Legger vaarten en tochten

Stedelijk oeveronderhoud

Het waterschap is ook verantwoordelijk voor het op orde houden van het watersysteem in de dorpen en steden. Dit noemen we het stedelijk gebied.

Voor watergangen die in het beheer zijn van het waterschap betekent dat het waterschap zorgt voor het beheer en onderhoud. In stedelijk gebied zijn particulieren soms zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van watergangen en oeverconstructies. Particulieren zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de onderdelen waar zij eigenaar van zijn, meestal gaat het hier om beschoeiing. Soms onderhoudt de gemeente het water en de oevers. In de Legger stedelijk water is vastgelegd wie het onderhoud in uw buurt uitvoert.

Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien, baggeren en het onderhouden van oeverconstructies. Daarnaast legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan. Met gemeenten zijn
afspraken gemaakt over het peilbeheer en zijn er stedelijk waterplannen opgesteld en beheer- en onderhoudsplannen opgesteld.

Het oeveronderhoud bestaat uit het herstellen of vervangen van oeverbeschoeiing. Als het wenselijk en mogelijk is, wordt de oever natuurvriendelijk gemaakt. Dit betekent dat de oever flauwer wordt, waardoor er een beter klimaat ontstaat voor planten en dieren. Op basis van een onderhoudsplan en inspecties door opzichters van het waterschap worden deze werkzaamheden in afstemming met de gemeente voorbereid en uitgevoerd. Ook het oeveronderhoud wordt door aannemers uitgevoerd. De gemeente onderhoudt de constructies, die vooral voor het beeld in het kader van ruimtelijke ordening zijn aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan een kademuur.

Woont u aan het water, maar bent u geen eigenaar van het water, de oeverconstructie of de oever?

Dan bent u verantwoordelijk om het water of de oever(constructie) bereikbaar te houden voor onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap of de gemeente kan u vragen om steigers, vlonders, verdiepte tuinen, schuurtjes en andere werken te verwijderen zodat het water en de oever(constructie) vrij te bereiken is voor onderhoudswerkzaamheden.

Bent u eigenaar van een woning aan het water en eigenaar van het water, de oever of de oeverconstructie?

Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Het waterschap adviseert en ondersteunt u graag bij het onderhoud van het water, de oever of oeverconstructie. Neem hiervoor contact op met de opzichter stedelijk water in uw gemeente.

Bekijk: Legger stedelijk water


Vergunning aanvragen

Voor het bijvoorbeeld het dempen van een sloot, heeft u een vergunning nodig. Doe een aanvraag via het:

Regelgeving en beleid

Bekijk nieuw beleid op het gebied van de waterhuishouding of regelgeving zoals de Keur.