Waterschap Zuiderzeeland regelt het waterpeil in Flevoland. Dit doet het waterschap met gemalen, inlaatwerken en stuwen, welke grotendeels automatisch zijn afgesteld.

De stand van dit waterpeil in sloten, tochten en vaarten is zeer belangrijk, aangezien de twaalfde provincie bijna helemaal onder de zeespiegel ligt. Neerslag en kwelwater (toestroom van water vanuit de bodem en door de dijken) zorgen ervoor dat er altijd water Flevoland binnenkomt.

Ook bij aanhoudende droogte moet het waterniveau in de kanalen en sloten op peil blijven. Een laag waterpeil kan droogteschade en een slechter leefklimaat voor plant en dier als gevolg hebben. Een hoog waterpeil kan daarentegen verzakte wegen, verrotte landbouwgewassen, problemen voor de scheepvaart en een verhoogd grondwater in kruipruimtes en tuinen als gevolg hebben.

Middelen peilbeheer

Gemalen

Gemaal Buma

Zeven hoofdgemalen zorgen ervoor dat de diepliggende polders van Flevoland droog blijven.

Inlaatwerken

Inlaatwerk Lemmer

Als het te droog is, kan het waterschap op verschillende plaatsen in Flevoland via inlaatwerken water vanuit het IJsselmeer of de randmeren de polder in laten.

Stuwen

automatische stuw Colijntocht

De bodem van Flevoland loopt af van oost naar west, namelijk van ongeveer NAP -0,0 m (hoog) naar ca. NAP -5,0 m (laag). Om te voorkomen dat het water direct naar het laagste deel van de polder stroomt, zijn stuwen in de hoger gelegen delen van de polders geplaatst.

Wateraanvoer NOP

stuw

De zogenaamde wateraanvoergebieden binnen het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland bevinden zich voornamelijk in de noord- westhoek en langs de oost- en zuidrand van de Noordoostpolder.

Gewenst waterpeil

illustratie streefpeil

Met een peilbesluit stelt het waterschap het gewenste peil, het zogenaamde
streefpeil, in een bepaald gebied vast.

Peilvakken en peilbesluiten

Peilschaal

In een peilbesluit stelt het waterschap de streefpeilen in een bepaald gebied vast. Dit geeft u duidelijkheid over de streefpeilen in of nabij uw perceel.

SMS-dienst Noordoostpolder

Luchtfoto Noordoostpolder

De Noordoostpolder heeft een fijnmazig watersysteem waardoor de effecten van veel neerslag groter zijn dan in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarom is er voor de Noordoostpolder een SMS-dienst beschikbaar.