Gewenst waterpeil

Met een peilbesluit stelt het waterschap het gewenste peil, het zogenaamde streefpeil, in een bepaald gebied vast.

Het waterschap houdt bij de vaststelling van dit peilbesluit, rekening met alle mensen en organisaties die belang hebben bij het waterpeil in een bepaald gebied. Het vastgestelde streefpeil (peilbesluit) geeft u duidelijkheid over het waterpeil nabij uw perceel, terrein of stad. Bekijk de kaart Peilvak en peilbesluit.

Uitzonderingen

Als er binnen korte tijd grote hoeveelheden regen valt, is het niet altijd mogelijk om het peil precies op het streefpeil af te regelen. Daarom is in het peilbesluit vastgelegd dat de streefpeilen zo'n twintig dagen per jaar hoger mogen zijn dan gewenst. Uiteraard streeft het waterschap ernaar om het streefpeil te handhaven, omdat dit in ieders belang is.

Verder is voor een aantal peilgebieden verschillende streefpeilen voor de zomer (zomerpeil) en voor de winter (winterpeil) vastgelegd. In de lente en zomer is namelijk de hoeveelheid neerslag kleiner dan de verdamping. Om te voorkomen dat het waterpeil/de grondwaterstand te ver daalt, maakt Waterschap Zuiderzeeland verschil tussen het zomerpeil en het winterpeil in de sloten. Ook is er in Flevoland een aantal gebieden waarvoor juist geen streefpeil is vastgesteld. Dat is vaak bij natuurgebieden waar een natuurlijke fluctuatie van het waterpeil gewenst is.

Scenario's

Waterschap Zuiderzeeland stuurt het waterpeil met stuwen en gemalen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de toestand van de bodem, het weer en de
weersverwachting. Om ervoor te zorgen dat er op de juiste wijze op wisselende omstandigheden gereageerd wordt, heeft Waterschap Zuiderzeeland vier scenario's
opgesteld: droog, normaal, nat en zeer nat. Per regelbaar kunstwerk (stuwen, gemalen en inlaten) is beschreven wat er in welk scenario gedaan moet worden.

Droge scenario

In het droge scenario is de wateraanvoer maximaal en worden stuwen waar mogelijk opgezet om water vast te houden.

Normale scenario

Onder normale omstandigheden leven de medewerkers van het waterschap het heersende peilbesluit na.

Nat scenario

In het natte scenario verlaagt het waterschap de aanslagpeilen (het peil waarbij het gemaal begint te werken) van de gemalen, zodat er meer ruimte in de watergangen ontstaat. Daarnaast wordt de wateraanvoer beperkt.

Zeer nat scenario

De peilen in de watergangen worden voor zover mogelijk verder verlaagd en de wateraanvoer wordt stopgezet.

illustratie peilbeheer