Stuwen in Flevoland

Een stuw is een kunstwerk in een watergang met als doel in die watergang een waterpeil in te stellen.

De bodem in de Flevopolders van oost naar west helt van ongeveer NAP -3 m naar NAP -5 m, daarom zijn in de watergangen stuwen nodig. Dit omdat zonder stuwen al het water naar het laagste punt zou stromen. Stuwen zorgen ervoor dat in de hogere gebieden ook water in de watergangen aanwezig is.

Peilbesluiten

Het waterschap is niet vrij om peilen in te stellen. Alle peilen zijn beschreven in peilbesluiten. Bij het vaststellen daarvan is rekening gehouden met alles en allen die belang hebben bij dat waterpeil. Door het jaar heen worden de peilen gemeten en wordt gerapporteerd over hoe het waterschap erin slaagt om de streefpeilen uit de peilbesluiten in de praktijk te handhaven. Bekijk de kaart Peilvak en peilbesluit.

Stuwen

Er staan 365 stuwen verspreid door heel Flevoland.

Bij de inrichting van de polders is vooral gewerkt met vaste stuwen, dat wil zeggen met een vaste stuwhoogte. Om de waterpeilen beter te kunnen beheersen vervangt Waterschap Zuiderzeeland deze vaste stuwen door beweegbare. In de stuw zit een beweegbare klep die omlaag gaat als er veel neerslag valt en naar de oude stand terugkeert als het streefpeil weer is bereikt. De meeste stuwen doen dit automatisch.

Als er in het hele gebied veel water water is en de gemalen kunnen die hoeveelheden niet ineens uitmalen, kunnen de stuwen ook omhooggezet worden. Dit om het teveel aan water tijdelijk vast te houden. Dat kan alleen bij stuwen die op afstand zijn te bedienen. En dat zijn de stuwen die direct afwateren op de hoofdvaarten.

Automatische stuw Colijntocht

Dynamisch peilbeheer

Met de beweegbare stuwen kan nog meer worden geregeld. Als er in de hele polder veel regen valt en de hoofdgemalen die hoeveelheid regenwater niet voldoende snel kunnen uitmalen, dan kunnen de stuwen omhoog worden gezet. Het teveel aan regenwater blijft dan tijdelijk in de watergangen met een hoger peil. Als de gemalen het weer aan kunnen, gaan de stuwen weer omlaag en stroomt het water dat tijdelijk is vastgehouden naar de hoofdgemalen. Deze regelmethode heet dynamisch peilbeheer.

Verandering klimaat

De verwachting is dat het in de toekomst meer en heviger gaat regenen. Het kan gebeuren dat de hoofdgemalen het water bij extreme neerslag niet snel genoeg de polder uit kunnen malen. Dan gebruikt het waterschap het dynamisch peilbeheer om water tijdelijk in het hoger liggende deel van de sloot, het zogenaamde bovenpand, (zie afbeelding) op te slaan. Het opslaan van water zorgt ervoor dat er geen onnodige wateroverlast ontstaat. Met deze nieuwe methode van peilbeheer speelt Waterschap Zuiderzeeland in op de verandering van ons klimaat.