De laatste officiële stappen van het dijkversterkingsproject Drontermeerdijk zijn gezet. Door het tekenen van de overdrachtsdocumenten is de dijk formeel in gebruik genomen door de beheerders. De Drontermeerdijk is klaar conform de gestelde eisen en kan de komende honderd jaar extreem hoog water aan. 

Heemraad Tom Vereijken, Waterschap Zuiderzeeland: “Samen met de beheerders en betrokken uitvoeringspartijen hebben we de afgelopen 2 jaren de Drontermeerdijk gebouwd en versterkt. Daarmee dragen we bij aan een mooie en waterveilige IJsseldelta en is het gebied voor de komende 100 jaar beschermd tegen extreem hoog water. We hebben de afgelopen periode  gewerkt aan een gezamenlijk gedragen eindresultaat. We zijn trots op het feit dat de werkzaamheden naar tevredenheid van al onze partners en de omgeving zijn afgerond.”  

Officiële documenten getekend: Drontermeerdijk is klaar  

In opdracht van het waterschap heeft Boskalis de afgelopen 2 jaren de versterking van de Drontermeerdijk uitgevoerd en afgerond. Nu de laatste restpunten zijn afgewerkt kan het waterschap het werk aanvaarden. Het waterschap beheerd de Drontermeerdijk. In het contract zijn ook delen opgenomen die niet onder het beheer van het waterschap vallen. Deze zijn nu overgedragen aan de andere beheerders. Zij ondertekenden het overdrachtsdocument. De beheerders Rijkswaterstaat, provincie Flevoland, gemeente Dronten en Staatsbosbeheer hebben deze nu formeel in beheer genomen.  

Oskar de Kuijer, projectleider versterking Drontermeerdijk: “Bij het versterken van de Drontermeerdijk zijn naast het waterschap, als eigenaar van de dijk, veel partijen bij het werk betrokken. Zij zijn beheerder van een onderdeel dat aansluit op de dijk. Zo is de Provincie Flevoland eigenaar van de N306 en het fietspad op de dijk, de gemeente Dronten was betrokken als beheerder van de oversteek vanaf het fietspad en van de Stobbenweg die nu veilig aansluit op de Drontermeerdijk. Staatbosbeheer is eigenaar van de geasfalteerde Wanningeweg en Rijkswaterstaat van aansluiting op de Reevedam. Al deze partijen nemen met het tekenen van het overdrachtsdocument hun deel weer in beheer. We kijken met alle beheerders zeer tevreden terug op het verloop van het dijkversterkingsproject. Uniek is dat de aanvaarding en oplevering door alle partijen in een dag gebeurde. Dat is met name in deze coronatijd, waar je de documenten op afstand moet tekenen, een prachtig resultaat.” 

Dijkversterking Drontermeerdijk onderdeel van het IJsseldelta Programma  

Versterking Drontermeerdijk is één van de vier projecten van het programma Ijsseldelta dat weer onderdeel is van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging het waterschap in 2019 van start met de versterking van de Drontermeerdijk. Naast de dijkversterking door Waterschap Zuiderzeeland zijn ook de realisatie van de Reevesluis bij het Reevediep, het verwijderen van de Roggebotsluis bij Kampen, de komst van een hoge brug op die locatie en de reconstructie van de N307 onderdeel van het IJsseldelta Programma.