Waterschap Zuiderzeeland vraagt de markt om innovatieve technieken die de erosiebestendigheid van gras en onderlagen van een dijk kunnen verhogen. Erosiebestendigheid is de mate waarin een dijk bestand is tegen slijtage door water, waarbij dijkmateriaal wordt verplaatst of zelfs verdwijnt. Het waterschap richt zich hierbij specifiek op overgangen, zoals van gras naar een asfalt of steenbekleding. Het waterschap onderzoekt de opgehaalde innovatieve technieken en hoopt deze te kunnen toepassen in toekomstige dijkversterkingsprojecten.  

Innovatieproject Verhogen Erosiebestendigheid Overgangen Dijkbekleding (gras- en onderlagen).

Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat met innovatieve technieken dijken meer golfoverslag aan kunnen. Het toelaten van meer golfoverslag tijdens extreme stormen leidt ertoe dat dijken minder verhoogd hoeven te worden. Minder verhoging betekent ook dat minder extra ruimte nodig is. Dit zorgt voor lagere aanlegkosten, minder uitstoot en minder hinder voor de omgeving, terwijl de waterveiligheid behouden blijft.

Waterschap Zuiderzeeland werkt in deze fase samen met adviesbureaus RoyalHaskoningDHV en HKV. Samen hopen ze mogelijke innovatieve technieken te selecteren die direct toepasbaar zijn in het dijkversterkingsproject Versterking IJsselmeerdijk. De verwachting is dat de nieuwe technieken ook bij veel andere dijkversterkingsprojecten erg interessant kunnen zijn. Het totale onderzoeksprogramma zal een doorlooptijd hebben van circa 3 jaar.

Innovatieproject is onderdeel van Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dit innovatieproject is onderdeel van de Kennis & Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP begeleidt de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken.

Doelgroep onderzoekstraject

Het waterschap roept alle marktpartijen op om oplossingen aan te dragen die de erosiebestendigheid van gras en onderlagen kunnen verhogen. De meest kansrijke oplossingen worden opgenomen in het onderzoeksprogramma.

Marktpartijen kunnen zich aanmelden via Negometrix(externe link)