Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners overgelaten. Zij kiezen niet alleen de eigen woning, maar realiseren ook zelf de wegen, het groen, de openbare ruimte en… het water. Waterschap Zuiderzeeland werkt als partner samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Waterhuishouding in Oosterwold

Als waterschap zien wij erop toe dat de waterhuishouding in het gebied Oosterwold goed geregeld is. Zo verkleinen wij de kans op wateroverlast en zorgen wij ervoor dat de waterkwaliteit op orde is. De bewoners van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de waterhuishouding op hun kavel en voor het voorkomen van negatieve effecten op de omgeving.

Ontwikkelplan

De toekomstige bewoners van Oosterwold stellen een ontwikkelplan op. Hierin wordt ook omschreven hoe zij het watersysteem aanleggen en het huishoudelijk afvalwater zuiveren. Dit noemen wij het waterplan. Daarnaast doen zij een melding voor het lozen van afvalwater en vragen een watervergunning aan voor het aanleggen van het watersysteem.

Meldings- of vergunningsverplichting

Bij de aanleg van het watersysteem wordt grond afgegraven. Dit afgraven kan ook meldings- of vergunningsplichtig zijn in het kader van de Ontgrondingenwet. Voor actuele informatie hierover verwijzen we u naar de website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(externe link).

Ondersteuning voor bewoners

Gebied Oosterwold

Het waterschap ondersteunt bewoners bij het opstellen van het waterplan, het aanvragen van de watervergunning en het melden van een lozing:

Inloopspreekuur en aanmelden

Hiervoor organiseren wij bijna iedere week een telefonisch spreekuur. Medewerkers van het waterschap staan tijdens de spreekuren klaar om samen met de bewoners naar hun waterplan en de vergunningaanvraag te kijken. De actuele data van de telefonische spreekuren staan in de kalender op onze website.

Wilt u zich aanmelden voor het telefonisch spreekuur? Wij bellen u! Tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagmiddag. 

Stuur hiervoor een e-mail naar oosterwold@zuiderzeeland.nl. En vermeld daarin:

  • Naam
  • Initiatiefnummer
  • Telefoonnummer
  • Straatnaam (indien al bekend)
  • Onderwerp dat u wilt bespreken

Wij nemen dan vervolgens tijdens het eerstvolgende spreekuur (de eerstvolgende woensdagmiddag) tussen 13.00 en 16.00 uur contact met u op. Eventueel kunnen we dan aanvullende afspraken maken over een vorm van beeldbellen.