Waterschap Zuiderzeeland heeft het project ‘Aanleg duurzame oevers 2017-2021’ afgerond. Daarmee is in ruim 104 kilometer duurzame oevers versneld aangelegd. Inmiddels is ook de evaluatie van dit langlopende project afgerond (zie hieronder bij 'Meer Informatie'). Bij deze evaluatie zijn onder meer de ecologische effecten van duurzame oevers nader onderzocht. Eind 2022 of begin 2023 wordt vastgesteld hoe de oevers in de resterende kilometers tochten en vaarten worden ingericht. Dan neemt de Algemene Vergadering (AV) daarover een besluit.

Europese subsidie

Project mede mogelijk door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland.'
Provincie Flevoland is belast met de uitvoering van de subsidie. Meer informatie staat op de provinciale website.

Duurzame en natuurvriendelijke oevers

We leggen zowel duurzame als natuurvriendelijke oevers aan in het landelijke gebied. Bij een duurzame oever verruimen we de berm met een zogenaamde plasberm. Deze is circa 2 meter met een aflopend talud tot maximaal 40 centimeter onder het waterpeil. Bij een natuurvriendelijke oever is er een grotere variatie in de breedte en diepte van boven- en onderwatertalud en meestal meer (bio)diversiteit. Ook laten we dan vaak de harde (beschoeiing) constructie weg. Meestal leggen we duurzame oevers aan. Waar mogelijk leggen we - vaak samen met natuurorganisaties - natuurvriendelijke oevers aan.

Waarom duurzame oevers?

  1. Ecologische waterkwaliteit
    Duurzame oevers bieden meer ruimte aan planten en dieren en zijn goed voor de ecologische waterkwaliteit. In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn de waterkwaliteitsdoelen voor Flevoland afgesproken en vastgelegd. In overleg met de provincie leggen wij daarom 40% duurzame oevers aan in het watersysteem van Flevoland.
  2. Op termijn goedkoper
    De houten oeverconstructie ligt (zie tekening) bij duurzame oevers onder water. Dit heeft een langere levensduur ten opzichte van een traditionele beschoeiing. Door het onder water aanleggen van de constructie blijft rotting van het onbehandelde hout beperkt. Dat is op langere termijn ook financieel gunstig, dus minder waterschapslasten.
  3. Waterberging
    De waterbergingscapaciteit in de tochten neemt met de aanleg van duurzame oevers iets toe. Hierdoor is het mogelijk meer water op te vangen in periodes met veel neerslag. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, beperken we hiermee de kans op wateroverlast (doelstelling Nationaal Bestuursakkoord Water).

Aanleg duurzame oevers Klutentocht (Noordoostpolder) 2021

Aanleg duurzame oevers Houtribtocht (Oost. Flevoland) 2020

Agrarische Nieuwsbrief voorjaar 2021

In deze Agrarische Nieuwsbrieflink naar pdf bestand is een artikel opgenomen over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor Waterschap Zuiderzeeland. De KRW-opgave voor Zuiderzeeland is dat voor 2027 langs 40% van de oevers van tochten in Flevoland een duurzame en/of natuurvriendelijke oever is aangelegd. Dit doet het waterschap zelf en samen met gebiedspartijen.

Heeft u gevonden wat u zocht?