Versterking Ketelmeerdijk-Vossemeerdijk (HWBP)

Dit jaar start Waterschap Zuiderzeeland met de voorbereiding van de versterking van de Ketelmeerdijk en de Vossemeerdijk. Waarom en hoe wij dit gaan doen, leest u op deze pagina. Tussen de Ketelbrug en de Roggebotbrug (gemeente Dronten) liggen twee dijken: de Ketelmeerdijk en de Vossemeerdijk. Deze dijken zijn samen 17,5 kilometer lang. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt deze dijken. In 2021 zijn de Ketelmeerdijk en de Vossemeerdijk getoetst aan de nieuwe waterveiligheidsnorm, met als uitkomst dat ze over de volledige lengte van 17,5 kilometer zijn afgekeurd.  

Dit betekent niet dat er op dit moment sprake is van een onveilige situatie. Het betekent dat de dijken voor 2050 moeten voldoen aan de nieuwe norm om op dat moment een veilige situatie te kunnen garanderen. Het programma is een landelijk initiatief van de Rijksoverheid en de waterschappen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door het landelijk HWBP en het waterschap. 

Waarom gaan we dit doen?

De dijken langs het Ketelmeer en het Vossemeer spelen een belangrijke rol in het beschermen van polders tegen overstromingen. Nu de dijken niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen is het nodig om ze te versterken. Zo kunnen we de veiligheid van onze inwoners na 2050 ook waarborgen. Door deze dijken te verbeteren, kunnen we onze leefomgeving beschermen en de risico's op overstromingen minimaliseren.

Wat gaan we doen?

Op dit moment is nog niet bekend op welke manier de dijk versterkt gaat worden. In verschillende stappen komen we tot een onderbouwde aanpak van de dijkversterking. Onderstaande planning geeft een beeld van deze stappen in de tijd.

Startfase 
(van Verkenning)


 
Mei 2024April 2025Technische onderzoeken voor bepaling opgave,
Plan van Aanpak VK, subsidieaanvraag VK
Start Verkenningsfase (VK)   


 
 Mei 2025Oktober 2027Vaststellen voorkeursalternatief, plan van aanpak PUF
Planuitwerkingsfase (PUF)    

 
November 2027April 2030Uitwerking VKB naar ontwerp en projectbesluit, aanbesteding, Plan van Aanpak Realisatie
Realisatiefase   

 
Mei 2030December 2033Start werkzaamheden 

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar dijkversterkingkv@zuiderzeeland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?