De droge zomers van de afgelopen jaren lieten zien dat beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit niet vanzelfsprekend is. In de stad, de natuur en op het platteland zijn er wensen voor verbetering van waterbeschikbaarheid. Met het project Waterbeschikbaarheid gaat Waterschap Zuiderzeeland hier mee aan de slag.

Voorbereid zijn

Dat is het doel van het project. We willen goed voorbereid zijn op periodes waarin er minder water of water van minder goede kwaliteit is. Belangrijk hierbij is om inzicht te krijgen in wat we kunnen verwachten. Dit geldt voor zowel de beschikbaarheid van voldoende water als voor kwalitatief goed water. We kijken daarbij vooruit tot 2050. Het consortium (bureau HKV, Deltares en KnowH20) bracht de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst in kaart. Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Hoe nu verder

De uitkomsten van het onderzoek en de geïnventariseerde aandachtsgebieden vormen een belangrijke basis. De nieuwe inzichten delen we met onze gebiedspartners, zodat ook zij zich goed kunnen voorbereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid. Daarnaast vormen de opgedane inzichten ook de basis om het waterschapsbestuur in gesprek te gaan over de rol van het waterschap. Om dit gesprek goed te kunnen voeren, onderzoeken we de komende periode eerst mogelijke oplossingsrichtingen. Dit doen wij niet alleen. Dit wij in nauwe samenwerking met diverse partners als LTO, natuurbeheerders,  provincie en gemeenten.