Column Heemraad Jo Caris

Sluit u aan bij het Actieplan Bodem en Water!

Sinds 6 juni 2023 is het nieuwe college, het dagelijks bestuur, van Waterschap Zuiderzeeland aan de slag. Hier ben ik voor een tweede periode als heemraad actief, voorgedragen vanuit de fractie Water, Wonen en Natuur. Ik woon sinds ruim 20 jaar in Almere en ben opgeleid als cultuurtechnicus in Wageningen.

In de editie van Beste Agrariër van november 2023 gaat het met name over waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Ik heb waterkwaliteit in brede zin in mijn portefeuille, dus de rioolwaterzuiveringen, maar ook de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Actieplan Bodem en Water. De laatste twee onderwerpen komen aan bod in dit magazine en dat heeft alles te maken met de realisatie van de KRW-maatregelen/doelen in 2027.

Ik vind het belangrijk om in het oog te houden waarvoor de KRW in 2000 in werking is getreden. Het doel is om al het oppervlaktewater en grondwater te beschermen om daarmee:

• risico’s voor de natuur en de gezondheid van de mens te verminderen;

• (economische) risico’s voor drinkwaterwinning, landbouw en industrie te verminderen.

Als het water onvoldoende kwaliteit heeft, dan vermindert de waterbeschikbaarheid en versterken beide problemen elkaar. In de media gaat het vaak over de juridische risico’s als de doelen/maatregelen achterblijven. Dan worden voor bepaalde activiteiten mogelijk geen vergunningen meer verleend of worden Europese boetes opgelegd. Die risico’s zijn er zeker en daar moet we ook oog voor hebben.

Maar nu moeten we vooral maximaal inzetten op het verbeteren van de waterkwaliteit waar dat nodig is én dit ook borgen voor de toekomst. Borgen, zodat we niet vooruit blijven struikelen van het ene probleem dat sluipenderwijs ontstaat, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, naar het volgende probleem, zoals medicijnresten en PFAS. Dit vraagt inzet van alle overheidslagen én van de watergebruikers. 

In de najaarseditie van Beste Agrariër kunt u al veel lopende initiatieven lezen die laten zien dat er verantwoordelijkheid  wordt genomen én dat resultaten worden gehaald. Om te voldoen aan de KRW is het belangrijk dat meer agrariërs zich aansluiten bij het Actieplan Bodem en Water. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, maar ook omdat de kans groot is dat (een deel van) deze maatregelen op termijn wettelijk wordt verankerd. Dan is het prettiger om hier al mee aan de slag te zijn. Mocht u nog niet aangesloten zijn bij het Actieplan Bodem en Water, dan bij deze de oproep om dat nu wel te doen.

U bent van harte welkom!
Jo Caris, Heemraad Waterschap Zuiderzeeland

Lees het laatste agrarische nieuws

Twee keer per jaar verspreiden wij het agrarisch nieuws in ons werkgebied. Dat doen wij via ons magazine Beste Agrariër en een digitale nieuwsbrief. We verzamelen alle digitale artikelen overzichtelijk op onze website.

Een akker waarop gewassen worden bewerkt