In 2021 legt Waterschap Zuiderzeeland circa 25 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan in Flevoland. Dit is onderdeel van het programma ‘Versnelling aanleg duurzame oevers 2017-2021’. Het waterschap heeft dan sinds de start in 2017 in totaal ruim 102 kilometer oevers op een duurzame wijze ingericht.

Europese subsidie

Project mede mogelijk door Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland.'
Provincie Flevoland is belast met de uitvoering van de subsidie. Meer informatie staat op de provinciale website.

Duurzame en natuurvriendelijke oevers

We leggen zowel duurzame als natuurvriendelijke oevers aan in het landelijke gebied. Bij een duurzame oever verruimen we de berm met een zogenaamde plasberm. Deze is circa 2 meter met een aflopend talud tot maximaal 40 centimeter onder het waterpeil. Bij een natuurvriendelijke oever is er een grotere variatie in de breedte en diepte van boven- en onderwatertalud en meestal meer (bio)diversiteit. Ook laten we dan vaak de harde (beschoeiing) constructie weg. Meestal leggen we duurzame oevers aan. Waar mogelijk leggen we - vaak samen met natuurorganisaties - natuurvriendelijke oevers aan.

Waarom duurzame oevers?

  1. Ecologische waterkwaliteit
    Duurzame oevers bieden meer ruimte aan planten en dieren en zijn goed voor de ecologische waterkwaliteit. In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn de waterkwaliteitsdoelen voor Flevoland afgesproken en vastgelegd. In overleg met de provincie leggen wij daarom 40% duurzame oevers aan in het watersysteem van Flevoland.
  2. Op termijn goedkoper
    De houten oeverconstructie ligt (zie tekening) bij duurzame oevers onder water. Dit heeft een langere levensduur ten opzichte van een traditionele beschoeiing. Door het onder water aanleggen van de constructie blijft rotting van het onbehandelde hout beperkt. Dat is op langere termijn ook financieel gunstig, dus minder waterschapslasten.
  3. Waterberging
    De waterbergingscapaciteit in de tochten neemt met de aanleg van duurzame oevers iets toe. Hierdoor is het mogelijk meer water op te vangen in periodes met veel neerslag. Met het oog op het waterbeleid van de 21e eeuw, beperken we hiermee de kans op wateroverlast (doelstelling Nationaal Bestuursakkoord Water).

Aanleg duurzame oevers Klutentocht (Noordoostpolder) 2021

Aanleg duurzame oevers Houtribtocht (Oost. Flevoland) 2020

Agrarische Nieuwsbrief voorjaar 2021

In deze Agrarische Nieuwsbrief is een artikel opgenomen over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor Waterschap Zuiderzeeland. De KRW-opgave voor Zuiderzeeland is dat voor 2027 langs 40% van de oevers van tochten in Flevoland een duurzame en/of natuurvriendelijke oever is aangelegd. Dit doet het waterschap zelf en samen met gebiedspartijen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het kantoor Emmeloord (voor de Noordoostpolder), telefoon 0527 630 560 of met het regiokantoor Larserbos (voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland), telefoon 0320 269 600. Daarnaast kunt u een e-mail sturen naar duurzameoevers@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?