Het halen van de energie- en klimaatdoelen vraagt om actie. Waterschap Zuiderzeeland werkt aan deze opgave en heeft daarbij een helder doel voor ogen. In de Energiestrategie 2022 staan ambities en doelen voor de korte en lange termijn. Het waterschap wordt een fossielvrij en klimaatneutraal waterschap dat een actieve bijdrage levert aan de energiestrategie in de regio. 

Ambitieniveaus

 1. Zuiderzeeland wekt op jaarbasis net zo veel duurzame energie op als het gebruikt bij zijn gemalen en zuiveringen. 

 2. Zuiderzeeland maakt maximaal gebruik van de duurzame energie die het zelf opwekt, zodra die beschikbaar is.  

 3. Zuiderzeeland stelt de duurzame energie die het zelf heeft opgewekt, beschikbaar voor de energievraag in de regio. 

Bij elke ambitie zijn tussendoelen en einddoelen gesteld. 

Einddoel bij ambitieniveau 1: energieneutraal op jaarbasis

Bij ambitieniveau 1 wil het waterschap energieneutraal zijn in 2025. Bij het energieverbruik telt alleen het energieverbruik van de gemalen en zuiveringen mee. Bij de opgewekte energie mag Zuiderzeeland ook externe assets meetellen. Bijvoorbeeld het aandeel in Windpark Hanze of een aandeel in een slibverwerker. 

Tussendoelen 

 • Eind 2025 heeft Zuiderzeeland energieneutrale gemalen en zuiveringen 

 • Eind 2030 is het transport van slib ook energieneutraal 

 • Eind 2040 is Zuiderzeeland energieneutraal in al onze processen 

Einddoel bij ambitieniveau 2: opgewekte duurzame energie gelijk zelf gebruiken

Bij ambitieniveau 2 gaat het waterschap een stap verder. Het wil niet alleen energieneutraal zijn op jaarbasis, maar ook op uurbasis. Dit betekent dat Zuiderzeeland de duurzame energie die het opwekt (bijna) gelijk wil gebruiken. Dit willen we gebruiken voor de grond en gebouwen van het waterschap (zoals gemalen en zuiveringen, maar ook de kantoren) die op dat moment energie verbruiken. 

Tussendoelen 

 • Eind 2025 zijn in de Noordoostpolder (NOP) en Zuid- en Oost Flevoland (ZOF) de hoofdgemalen en kleinere gemalen klaar voor flexibele sturing. Dat betekent dat het waterschap kijkt welke gemalen hoeveel energie op een bepaald moment gebruiken en hierop gaat sturen. Eind 2025 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de NOP zo goed mogelijk verbeterd voor energieverbruik 

 • Eind 2030 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de ZOF geoptimaliseerd voor energieverbruik 

 • Eind 2030 is de waterketen klaar voor energieopslag en flexibele sturing. 

 • Eind 2030 werkt het waterschap bij drie van de vijf zuiveringen op duurzame stroom (eventueel via opslag) 

Einddoel bij ambitieniveau 3: een bijdrage aan de energievraag in de regio

De grond en gebouwen van Zuiderzeeland leveren bij ambitieniveau 3 een bijdrage aan de energiedoelen van de regio voor elektriciteit, gas en warmte. Hierbij houdt het rekening met de energievraag in de regio. Dit betekent dat het waterschap meer duurzame energie opwekt dan het zelf nodig heeft. Hierdoor kan het waterschap duurzame energie leveren voor een deel van de energievraag in de regio. 

Tussendoelen 

 • Gas: eind 2030 zet Zuiderzeeland al het geproduceerde biogas uit zuiveringsslib (via vergisting) om naar groen gas 

 • Zonne-energie: eind 2030 levert Zuiderzeeland 11,7 Gigawatt uur (GWh) zonne-energie aan de regio. Dit is 1% van de totale energievraag in de regio 

 • Windenergie: eind 2030 heeft Zuiderzeeland twee extra windmolens gerealiseerd. Verder is er op de grond en gebouwen van het waterschap beperkte ruimte voor het opwekken van windenergie 

 • Warmte: eind 2025 participeert Zuiderzeeland in minimaal twee initiatieven op het gebied van aquathermie: één initiatief gaat over warmte opwekken (thermische energie) uit oppervlaktewater (TEO) en één initiatief gaat over warmte opwekken (thermische energie) uit afvalwater (TEA).

Heeft u gevonden wat u zocht?