Het halen van de energie- en klimaatdoelen vraagt om actie. Waterschap Zuiderzeeland werkt aan deze opgave en heeft daarbij een helder doel voor ogen. In de Energiestrategie 2022 staan ambities en doelen voor de korte en lange termijn. Het waterschap wordt een fossielvrij en klimaatneutraal waterschap dat een actieve bijdrage levert aan de energiestrategie in de regio. 

Ambitieniveaus

 1. Zuiderzeeland wekt op jaarbasis net zo veel duurzame energie op als het gebruikt bij zijn gemalen en zuiveringen. 

 2. Zuiderzeeland maakt maximaal gebruik van de duurzame energie die het zelf opwekt, zodra die beschikbaar is.  

 3. Zuiderzeeland stelt de duurzame energie die het zelf heeft opgewekt, beschikbaar voor de energievraag in de regio. 

Bij elke ambitie zijn tussendoelen en einddoelen gesteld. 

Einddoel bij ambitieniveau 1: energieneutraal op jaarbasis

Bij ambitieniveau 1 wil het waterschap energieneutraal zijn in 2025. Bij het energieverbruik telt alleen het energieverbruik van de gemalen en zuiveringen mee. Bij de opgewekte energie mag Zuiderzeeland ook externe assets meetellen. Bijvoorbeeld het aandeel in Windpark Hanze of een aandeel in een slibverwerker. 

Tussendoelen 

 • Eind 2025 heeft Zuiderzeeland energieneutrale gemalen en zuiveringen 

 • Eind 2030 is het transport van slib ook energieneutraal 

 • Eind 2040 is Zuiderzeeland energieneutraal in al onze processen 

Einddoel bij ambitieniveau 2: opgewekte duurzame energie gelijk zelf gebruiken

Bij ambitieniveau 2 gaat het waterschap een stap verder. Het wil niet alleen energieneutraal zijn op jaarbasis, maar ook op uurbasis. Dit betekent dat Zuiderzeeland de duurzame energie die het opwekt (bijna) gelijk wil gebruiken. Dit willen we gebruiken voor de grond en gebouwen van het waterschap (zoals gemalen en zuiveringen, maar ook de kantoren) die op dat moment energie verbruiken. 

Tussendoelen 

 • Eind 2025 zijn in de Noordoostpolder (NOP) en Zuid- en Oost Flevoland (ZOF) de hoofdgemalen en kleinere gemalen klaar voor flexibele sturing. Dat betekent dat het waterschap kijkt welke gemalen hoeveel energie op een bepaald moment gebruiken en hierop gaat sturen. Eind 2025 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de NOP zo goed mogelijk verbeterd voor energieverbruik 

 • Eind 2030 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de ZOF geoptimaliseerd voor energieverbruik 

 • Eind 2030 is de waterketen klaar voor energieopslag en flexibele sturing. 

 • Eind 2030 werkt het waterschap bij drie van de vijf zuiveringen op duurzame stroom (eventueel via opslag) 

Einddoel bij ambitieniveau 3: We stellen de duurzame energie en onze assets beschikbaar voor de energietransitie in de regio

De grond en gebouwen van Zuiderzeeland leveren bij ambitieniveau 3 een bijdrage aan de energiedoelen van de regio voor elektriciteit, gas en warmte. Hierbij houdt het rekening met de energievraag in de regio. Dit betekent dat het waterschap meer duurzame energie opwekt dan het zelf nodig heeft. Hierdoor kan het waterschap duurzame energie leveren voor een deel van de energievraag in de regio. 

Tussendoelen 

 • Gas: Eind 2030 willen we al het geproduceerde biogas uit zuiveringsslib (via vergisting) beschikbaar maken om aan de vraag naar groen gas te voldoen. Dit doel is afgeleid van de Routekaart Groen Gas.

 • Zonne-energie: Eind 2030 willen we meewerken aan de plaatsing van zonnepanelen voor de productie van 1% van de totale duurzame elektriciteitsvraag in de regio. Dit doel is afgeleid van de RES Flevoland. Hiertoe doen we onderzoek naar zon op dijken.

 • Windenergie: We werken mee aan de realisatie van windmolens door onze assets beschikbaar te stellen. De ruimte voor de opwek van windenergie is beperkt. We zien twee extra windmolens als maximaal haalbaar.

 • Warmte: Eind 2025 willen we minimaal twee initiatieven op het gebied van aquathermie ondersteunen vanuit onze rol: we denken hierbij aan 1 project voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en 1 project voor thermische energie uit afvalwater (TEA)

 • Eind 2040 willen we ons maaisel nuttig inzetten voor opwek van energie via vergisting. We kijken eerst of het elders beter ingezet kan worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?