Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt de openbare watergangen binnen de bebouwde kom. Dit onderhoud bestaat uit het maaien en baggeren van de watergang, het verwijderen van vuil uit de watergang en het onderhoud aan de oeverconstructie als dat nodig is.

Kaart van de legger stedelijk gebied

Wat is een legger?

De legger bestaat uit een (overzichts)kaart, met de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones. De basis van de legger is het Geografisch Informatie Systeem van het waterschap. Verder staat in de legger aan welke eisen het waterstaatswerk gezien zijn functie moet voldoen, welke persoon of instantie verantwoordelijk is voor het onderhoud en aan welke onderhoudsverplichtingen moet worden voldaan.

Waarom is er een legger?

De functie van de Legger is om inzage te geven in de taken voor beheer en onderhoud van de in de Legger opgenomen waterstaatswerken. Het gaat om de beheertaken en onderhoudsplichten van het waterschap én van derden waarop het waterschap toezicht uitoefent. Daarbij geeft de Legger ook aan tot waar het regime van de Keur van toepassing is.

Hoe werkt deze kaart?

U kunt op de kaart uw eigen wijk opzoeken en daar de leggerkaarten van bekijken. Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag. Door aan uw muiswiel te draaien, kunt u in- en uitzoomen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?