Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben een nieuwe bodemdalingskaart laten opstellen. De vorige kaart is van 2012. De nieuwe kaart is gemaakt met de nieuwste bodemgegevens van Flevoland en nieuwe wetenschappelijke inzichten in de processen die de bodemdaling veroorzaken. De nieuwe bodemdalingskaart geeft de prognoses aan voor onder andere 2050 en 2100 en laat zien dat op onderdelen verschillen zijn ten opzichte van de prognose uit 2012.  

Uitkomsten onderzoek 

Een bodemdalingskaart geeft inzicht in hoeveel en waar de bodem in Flevoland de komende tientallen jaren naar verwachting nog verder daalt. 

In grote lijnen komt de verwachting overeen met de verwachting uit 2012. In drie gebieden, de Zuidlob in Zeewolde, een gebied ten noorden van Dronten en een gebied ten zuidwesten van Emmeloord zet de daling zich naar verwachting onverminderd voort. De eerdere verwachting van een flinke daling in het gebied waar Oosterwold wordt aangelegd is bijgesteld. Omdat in de afgelopen jaren veel meer bekend is geworden over de processen in de bodem, is de prognose over de te verwachten bodemdaling nauwkeuriger te maken. Maar de processen zijn complex en dat kan betekenen dat de bodemdaling in de praktijk kan afwijken. 

In de kaarten is het stedelijk gebied niet meegenomen. Dat komt omdat de bodem in het stedelijk gebied niet de oorspronkelijke zeebodem is maar daar is andere grond opgebracht. Dat maakt het vrijwel onmogelijk om een goede verwachting van de bodemdaling in stedelijk gebied in kaart te brengen. 

Kaart met de prognose voor bodemdaling 2020-2050 in Flevoland
Kaart met de prognose voor bodemdaling in Flevoland, periode 2020 - 2050
Kaart met de prognose voor bodemdaling 2020-2100 in Flevoland
Kaart met de prognose voor bodemdaling in Flevoland, periode 2020 - 2100

Het onderzoeksrapport

Hier kunt u het volledige onderzoeksrapport downloaden

Bodemprocessen hebben invloed op de bodemdaling  

De nieuwe kaart is opgesteld door Deltares, TNO en WUR. Zij keken naar de invloed van de belangrijkste processen in de bodem (oxidatie van veen en het inklinken van klei) die van invloed zijn op de te verwachten bodemdaling. Ook hebben zij de meest actuele gegevens van de Flevolandse bodem verwerkt in het onderzoek.. De prognose geeft de te verwachten bodemdaling weer. In de praktijk kan blijken dat de daling hiervan afwijkt omdat bijvoorbeeld de grondwaterstand verandert onder invloed van het klimaat.

Wat gaan provincie en waterschap met de uitkomsten doen?

Deze nieuwste bodemdalingsprognose betrekt  Provincie Flevoland  bij het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie en bij de volgende versie van het Flevolands Programma Landelijk Gebied. Het waterschap onderzoekt op zijn beurt in 2024 de invloed van de bodemdaling op het watersysteem. De bodemdalingsprognose wordt hierbij meegenomen.  

Zijn we daarmee klaar?

Hiermee zijn provincie en waterschap niet klaar. Gezamenlijk kijken we hoe we in de toekomst nog beter kunnen meten. Ook maken we nieuwe bodemdalingskaarten als nieuwe bodemgegevens of nieuwe inzichten aan het licht komen.

Bodemdaling is niets nieuws voor Flevoland

Sinds de drooglegging in de vorige eeuw is de bodem flink gedaald, op sommige plaatsen ruim een meter. De gevolgen daarvan zijn op verschillende plaatsen in Flevoland  goed te zien. Zowel op landbouwgronden als in natuurgebieden.