Nieuwe Natuur Schokland

Op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland zijn in de bodem nog heel veel resten van jagers-verzamelaars, de allereerste landbouwers en middeleeuwse bewoning te vinden. Tot tienduizend jaar terug. Deze archeologische schatten zijn uniek door hun omvang en compleetheid. Daarom is Schokland UNESCO Werelderfgoed.

Om ook de bodemschatten in de zuidrand te beschermen is lokaal verhoging van het grondwaterpeil nodig. De landbouwgrond wordt omgevormd naar Nieuwe Natuur, die ook beleefbaar is voor recreanten.

Onderzoek grondwater

Door verdroging van de grond dreigen de oude schatten verloren te gaan. Er wordt daarom onderzocht hoe de grondwaterstand verhoogd kan worden. Als basis daarvoor is een grondwatermeetnet aangelegd, in samenspraak met de boeren rond het plangebied. Boeren zijn voor hun gewassen namelijk afhankelijk van een bepaald grondwaterregime. Zij mogen geen last krijgen van een hoger grondwaterpeil in de buurt. 

Met wie werken we samen?

Het project Nieuwe Natuur Schokland is een initiatief van gemeente Noordoostpolder en Het Flevo-landschap, in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland, de provincie Flevoland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Flevo-landschap heeft de leiding over het project, de gemeente is gebiedsregisseur. Als waterschap adviseren we bij het maken van de plannen voor Nieuwe Natuur. We monitoren de (grond)waterstand en zijn verantwoordelijk voor herziening van het peilbesluit.

Meer informatie

Kijk voor meer en actuele informatie over onder andere het grondwatermeetnet op www.nieuwenatuurschokland.nl

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?