In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe Waterschap Zuiderzeeland omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). 

Wij zijn uw waterschap, en gaan daarom ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Het waterschap zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de privacywetgeving worden behandeld. 

Verwerkingsverantwoordelijke

Het college van Dijkgraaf en Heemraden is verwerkingsverantwoordelijke namens Waterschap Zuiderzeeland.

Dataminimalisatie

Als het waterschap om uw persoonsgegevens vraagt, dan leggen wij uit waarom wij deze nodig hebben. Wij vragen niet meer gegevens dan voor dit doel nodig is.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken:

 • voornaam, voorletter(s), achternaam;
 • adresgegevens, postcode, woonplaats;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • burgerservicenummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummer.

Grondslag en doel verwerking

Wij verwerken uw gegevens alleen in de volgende gevallen:

 1. Als u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld bij een digitale nieuwsbrief of klanttevredenheidsonderzoek). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken; 
 2. Om een overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld bij de koop en verkoop van grond);
 3. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het heffen van waterschapsbelasting);
 4. Om vitale belangen te beschermen (alleen bij rampen of ernstige calamiteiten);
 5. Voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag (bijvoorbeeld bij het controleren en toezicht houden op de naleving van een verleende vergunning) of;
 6. Om onze wettelijke werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, als daar een gerechtvaardigd belang bij is (bijvoorbeeld externe controle of cameratoezicht bij zuiveringen).

Beveiligen van uw persoonsgegevens 

Het waterschap neemt passende maatregelen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten is de toegang beperkt tot de personen die daartoe geautoriseerd zijn. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend? Dan zijn die gegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die uw aanvraag behandelen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatieveiligheidsbeleid.

Derden

Voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden kan er een gerechtvaardigd belang zijn voor het delen van persoonsgegevens met andere organisaties. Bijvoorbeeld voor communicatiedoeleinden of in geval van incidenten. Het gaat dan om andere overheden of samenwerkingspartners. 

Hierbij maakt het waterschap een zorgvuldige afweging van de belangen van betrokkenen. Daarnaast sluiten wij in zo’n geval een verwerkersovereenkomst met de ontvangende partij. Gegevens worden niet gedeeld buiten de Europees Economische Ruimte (EER).

Bewaartermijnen

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de beoogde doelen van de verwerking of zolang dat wettelijk verplicht is. Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen wij deze op een veilige manier vernietigen, verwijderen of anonimiseren, tenzij wij verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze rechten te beschermen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het waterschap maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie en (in veel gevallen) verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens weer in te trekken.  Via deze link kunt u hier meer over lezen: Uw rechten.

Wet Politiegegevens

Waterschap Zuiderzeeland heeft ook toezichthoudende en handhavende taken. Hiervoor zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) aangewezen. Gegevens die wij verwerken voor de opsporing van strafbare feiten kunnen worden aangemerkt als politiegegevens. Deze gegevens vallen onder de Wet politiegegevens.

Politiegegevens worden op een manier beschermd die vergelijkbaar is met de AVG. Ze worden wel strikter afgeschermd binnen de organisatie. Daarnaast kunnen deze gegevens gedeeld worden met de politie in het kader van de opsporing.

Functionaris Gegevensbescherming 

Ons waterschap heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen. De FG controleert of het waterschap zich houdt aan de regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over de omgang met persoonsgegevens. 

De FG doet haar werk onafhankelijk. Het waterschap kan geen instructies geven over hoe zij haar werk moet uitvoeren. Heeft u vragen of opmerkingen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft, dan kunt u contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar fg@zuiderzeeland.nl. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacybeleid Zuiderzeeland

Wilt u meer weten over hoe het waterschap voldoet aan de regels en wetten die gelden voor privacy? Lees dan het privacybeleid van het waterschap.


Deze versie is van 21 februari 2024. Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement eenzijdig te wijzigen. Houd daarom onze website regelmatig in de gaten voor eventuele aanpassingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?