Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat algemene milieuregels voor bedrijven.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer worden bedrijven opgedeeld in drie categorieën:

 • Type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig invloed hebben op het milieu. Voorbeelden zijn kantoor- en schoolgebouwen.
 • Type B: bedrijven in onder meer garages, de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en een deel van de afvalverwerkende bedrijven.
 • Type C: bedrijven waarvoor de vergunningplicht (gedeeltelijk) blijft gelden.

Type A, B, of C inrichting

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op alle inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgezonderd sommige IPPC-inrichtingen. IPPC staat voor Integrated Pollution en Prevention Control. Daarbij maakt het besluit een onderscheid in type A-, B- en C-inrichtingen.

Type A- en B-inrichtingen worden volledig geregeld met het besluit, voor type C-inrichtingen zijn alleen de voorschriften uit voornamelijk hoofdstuk 3 van toepassing. De overige aspecten moeten geregeld worden in de Omgevingsvergunning of Watervergunning. Het enige verschil tussen een type A en een type B inrichting is de meldingsplicht bij oprichting en verandering van de inrichting; type B inrichtingen moeten dit melden en type A inrichtingen hoeven dat niet te doen.

Of een bedrijf een type C inrichting is, bepaalt Bijlage 1 van het BOR(externe link) (Besluit omgevingsrecht). Is de activiteit die het bedrijf uitvoert genoemd in de bijlage, dan is het een type C-inrichting.

Huishoudelijke lozingen, koelwaterlozingen en grondwater afkomstig een bodem- of grondwatersanering en bouwputbemalingen bij inrichtingen vallen altijd onder het Activiteitenbesluit.

Activiteitenbesluit en landbouw

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 ook van toepassing op agrarische bedrijven. Bijvoorbeeld voor veehouderijen, agrarische loonwerkers, akkerbouwbedrijven, bedrijven met open teelt, bedekte teelt of glastuinbouw, kinderboerderijen, en andere agrarische activiteiten. Tot 1 januari 2013 vielen deze inrichtingen onder andere besluiten zoals het Besluit landbouw, Besluit glastuinbouw en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft regels voor landbouwbedrijven. Het gaat hier om voorschriften specifiek voor agrarische activiteiten. Het zijn onder andere de activiteiten die hieronder genoemd staan:

 • Wassen en stallen van motorvoertuigen (agrarisch)
 • Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (o.a. kuilvoer)
 • Opslaan van drijfmest en digestaat
 • Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
 • Telen of kweken in een kas
 • Telen en kweken in een gebouw
 • Telen in de open lucht
 • Waterbehandeling voor agrarische activiteiten
 • Gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen aanmaken of transporteren
 • Behandelen van gewassen (agrarisch)
 • Composteren van groenafval
 • Houden van landbouwhuisdieren
 • Inwendig reinigen van transportmiddelen (agrarisch)

Lozen

 • Zuiveren water voor de gietwatervoorziening
 • Ontijzeren van grondwater
 • Inwendig reinigen leidingen en apparatuur
 • Behandelen met gewasbeschermingsmiddelen
 • Spoelen van verpakkingen en fusten
 • Spoelen van gewassen
 • Transporteren en sorteren van gewassen
 • Inwendig reinigen voertuigen agrarisch

Bodem

 • Aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen
 • Behandelen van gewassen
 • Inwendig reinigen van transportmiddelen

Geen inrichting?

Als de lozing niet vanuit een inrichting plaatsvindt geldt voor een lozing vanuit een particulier huishouden het Besluit lozen afvalwater huishoudens(externe link) en op de overige lozingen is het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link) van toepassing.

Hoe dien ik een melding in?

Bedrijven die activiteiten starten of wijzigen die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, moeten dit ten minste vier weken voor aanvang van de activiteit melden. Deze melding kan elektronisch worden gedaan via de Activiteitenbesluit Internet Module(externe link) (AIM). Als er naast meldingsplichtige activiteiten ook vergunningsplichtige activiteiten aan de orde zijn, kunt u dit via het Omgevingsloket Online(externe link) regelen. Wij raden u wel aan eerst een Vergunningencheck(externe link) uit te voeren.

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op. 
 

Heeft u gevonden wat u zocht?