Het Besluit bodemkwaliteit is van toepassing op activiteiten als: het dempen van een sloot, het aanleggen van een dam of beschoeiing.

Besluit bodemkwaliteit - voorheen het Bouwstoffenbesluit - bevat regels voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen) en grond en baggerspecie op of in de bodem en in oppervlaktewater.

U krijgt te maken met dit besluit en het waterschap bij het aanleggen van een dam of een beschoeiing met steenachtige bouwstoffen, maar ook bij het dempen van een sloot met grond of bagger. Deze activiteiten zijn dus aan voorwaarden gebonden. Het Besluit vermeld aan welke kwaliteitseisen bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen en of melding van een toepassing verplicht is.

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf, en met u alle partijen (producenten, tussenhandelaren en leveranciers), verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toe te passen grond, baggerspecie en bouwstoffen die in het milieu terechtkomen. U hebt een zorgplicht. Dit betekent het volgende: wanneer de kwaliteit van grond of bagger onbekend is of u vermoedt dat sprake is van een verontreiniging, dan moet u de kwaliteit van de grond en/of baggerspecie laten vaststellen. Zo kunt u bepalen of de grond of baggerspecie voldoet aan de normen van het besluit.

Agrariërs en particulieren

Agrariërs en particulieren vormen bij het onderdeel grond en baggerspecie een bijzondere doelgroep. Zij zijn namelijk vrijgesteld van de onderzoeks- en meldingsplicht. Voor agrariërs bent u onder de volgende voorwaarde, vrijgesteld van deze verplichting:

De grond of baggerspecie moet afkomstig zijn van een perceel dat bij uw bedrijf hoort. Op het perceel, waarop u de grond of baggerspecie opbrengt, moet een vergelijkbaar gewas staan als op het perceel waar de grond of bagger vandaan komt.

Melden

Het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie moet u in een aantal gevallen vooraf melden. De melding moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de toepassing worden gedaan. Op Meldpunt Bodemkwaliteit vindt u alle informatie over de aan te leveren gegevens. Hier kunt u ook het meldingsformulier downloaden. Via het meldpunt komt de melding bij het waterschap terecht.

Heeft u gevonden wat u zocht?