Lozingenbesluit

Bij lozingen in het oppervlaktewater komen de Waterwet en verschillende algemene maatregelen van bestuur (AMVB's) kijken. Deze maatregelen hangen als het ware onder de Waterwet.

Voor Waterschap Zuiderzeeland zijn de volgende besluiten van belang:

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is sinds 1 januari 2013 ook van toepassing op agrarische bedrijven. Het gaat hierbij om agrarische lozingen van afvalwater zowel binnen als buiten de inrichting. Hier vallen ook de lozingen vanuit de glastuinbouw onder.

Glastuinbouw

Het Besluit glastuinbouw is opgegaan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit worden ook eisen gesteld aan metingen die het glastuinbouwbedrijf moet verrichten.

Waterbodembeheer taak van het waterschap

Met het in werking treden van de Waterwet is het waterbodembeheer een taak van het waterschap geworden. De waterbodem is immers onderdeel van het watersysteem. Het Besluit bodemkwaliteit, voorheen het Bouwstoffenbesluit, bevat regels voor de bescherming van de (water)bodem.

Besluit lozingen afvalwater huishoudens 

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens bevat bepalingen voor lozingen vanuit particuliere huishoudens. Voor zover dit niet op een gemeentelijk riool of rechtstreeks in de bodem gebeurt, is het waterschap bevoegd gezag.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor zover het niet om een lozing gaat vanuit een inrichting of vanuit een huishouden, is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing. Dit besluit vangt als het ware de overige lozingen op die niet onder de andere besluiten vallen. Denk hierbij aan werkzaamheden aan bruggen, viaducten en dergelijke en aan afstromend wegwater.

Heeft u gevonden wat u zocht?