Toekomstbestendige inrichting

Water en bodem vormen de basis van ons bestaan. Een natuurlijk fundament waar we samen zuinig op moeten zijn en rekening mee moeten houden. Om nu en in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, hebben we ons gebied inzichtelijk gemaakt in kaartverhalen. Met deze kaartverhalen vertellen we het verhaal van water en bodem. Waar lopen we tegen de grenzen van water en bodem in Flevoland aan? En waar liggen de kansen?  
Verhalen die helpen bij de juiste inrichting van ons woon-, werk en leefgebied. Denk aan locatiekeuzes, gebiedsinrichting en ontwerp van woningen en bedrijven.

Lees het hele artikel hier

Voor een toekomstbestendige inrichting van Flevoland is het belangrijk om goed vooruit te kijken en te plannen.
Klimaatverandering in Nederland tot 2100.

Werken aan de leefomgeving

Naast uitgestrekte landbouwgronden kent het beheergebied van het waterschap snelgroeiende steden, unieke natuurgebieden en steeds meer zonne- en windparken. Tegelijkertijd stelt klimaatverandering nieuwe eisen aan de gebiedsinrichting en raakt de bodem plaatselijk uitgeput. Wat kan het waterschap bijdragen aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving?

Lees het hele artikel hier

De ondergrond klinkt door

Ook al is dit gebied pas onlangs ingepolderd, de ondergrond is vele duizenden jaren oud. Onder de vruchtbare kleilaag bevinden zich daardoor veel verschillende bodemlagen. Afhankelijk van de ontstaansgeschiedenis is dat op de ene plek slap veen en op de andere stevig rivierzand. Wat betekent dit voor de inrichting van het gebied? En welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Lees het hele artikel hier

Ruimtereservering rondom de waterkering.

Veelzijdig dijklandschap

Waterveiligheid is van levensbelang. Daarom zorgt het waterschap ervoor dat de dijken in orde zijn. Waar nodig versterken we de dijken. Tegelijkertijd is er ook ruimte nodig voor maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzame energie, biodiversiteitsherstel, klimaatadaptie en woningbouw. Om hierover de juiste afwegingen te kunnen maken, is goede samenwerking in een vroeg stadium noodzakelijk.

Lees het hele artikel hier

Evenwichtig waterbeheer

Doordat de frequentie en de intensiteit van extreme buien toenemen, wordt het afvoeren van water lastiger. Tegelijk moeten we meer water vasthouden voor droge perioden. Ook door de dalende bodem en de steeds schaarser wordende ruimte is de (her)verdeling van water steeds moeilijker. Kunnen we de waterbehoefte verkleinen en meer water vasthouden zonder de robuustheid van het watersysteem te veranderen?

Lees het hele artikel hier

Wateroverlast bij extreme regenbui.
Kansen voor een slimme waterketen.

Slim ketenmangement 

Gemeenten zamelen afvalwater in, het waterschap vervoert dat naar een van de vijf centrale zuiveringsinstallaties. Na zuivering voldoet het water aan de milieunormen en belandt het in het oppervlaktewater. We zuiveren steeds meer afvalwater, energie en grondstoffen zijn schaars en het klimaat verandert. Daarom werkt het waterschap aan een slimme afvalwaterketen die planbaar, circulair en klimaatbestendig is.

Lees het hele artikel hier

Natuurlijk schoon netwerk

Ook al nam de milieudruk de afgelopen decennia af, toch is de waterkwaliteit in ons beheergebied nog niet overal op orde. Woningbouw, landbouw, industrie en verkeer stoten stikstof uit. Steeds vaker treffen we nieuwe verontreinigingen aan. Het klimaat verandert en invasieve exoten, zoals de rivierkreeft, verdrijven inheemse soorten. Hoe kan het netwerk van sloten, vaarten, tochten, plassen en meren bijdragen aan een schone en gezonde leefomgeving?

Lees het hele artikel hier

Ecologische waterkwaliteit van KRW-waterlichamen (beoordeling van biologische parameters: fytoplankton, macrofyten, macrofauna en vis; het slechtste oordeel is maatgevend).

Ook interessant