Waterveiligheid, voldoende water en schoon water zijn de drie kerntaken van Waterschap Zuiderzeeland. Door middel van watertoezicht ziet het waterschap er op toe dat werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten e.d.) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Hiermee levert watertoezicht naast het eigen beheer en onderhoud door het waterschap een bijdrage aan de doelen veilige dijken, het voorkomen van wateroverlast/-tekort en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het waterschap wil inwoners, bedrijven en andere overheden vooral informeren, adviseren en faciliteren om zo een goede omgang met het water en het voldoen aan de regels te realiseren. De waterregels zijn niet vrijblijvend en het waterschap houdt toezicht en handhaaft bij het niet nakomen van deze regels.

Werkwijze Watertoezicht

Binnen Waterschap Zuiderzeeland levert team Watertoezicht een bijdrage aan de doelen van het waterschap door bedrijven, overheden en burgers te informeren, adviseren en faciliteren met behulp van nieuwsbrieven en verschillende projecten. 

Het team Watertoezicht voert de werkzaamheden op verschillende manieren uit. Naast het informeren, adviseren en faciliteren gaan toezichthouders op eigen initiatief op pad (surveilleren), voeren ze geplande inspecties uit (toezicht houden) en handhaven ze waar dat nodig is.

Het is wenselijk om geconstateerde overtredingen (tekortkomingen) van de waterregels in goed overleg op te lossen. Maar soms wordt een overtreding na overleg en gemaakte afspraken met de overtreder niet (voldoende) hersteld. Ook zijn er overtredingen waarover in het verleden al veel is gecommuniceerd. In deze gevallen start een handhavingstraject en treedt Waterschap Zuiderzeeland op door het opleggen van een sanctie. Lees meer op de pagina handhaving.

Samenwerking

Waterschap Zuiderzeeland werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Rijkswaterstaat en andere waterschappen om te zorgen voor veilige dijken, om wateroverlast/-tekort te voorkomen en om het water schoon te houden.

Heeft u gevonden wat u zocht?