Wij streven ernaar een fossielvrij en klimaatneutraal waterschap te worden, dat een actieve bijdrage levert aan de energiestrategie in de regio. Om deze ambitieuze energie- en klimaatdoelen te halen is actie nodig. Je leest onze ambities en doelen voor de korte en lange termijn in onze Energiestrategie 2023. 

Ambitieniveaus

 1. We wekken op jaarbasis net zoveel duurzame energie op als dat we gebruiken bij onze gemalen en zuiveringen.  
 2. We maken maximaal gebruik van de duurzame energie die we zelf opwekken, zodra die beschikbaar is. 
 3. We werken mee aan energieprojecten uit de regio en stellen hier eigen grond voor beschikbaar.  

Bij elke ambitie hebben we tussendoelen en einddoelen gesteld. 

Einddoel bij ambitieniveau 1: energieneutraal op jaarbasis

Bij ambitieniveau 1 willen we energieneutraal zijn in 2025. Voor ons energieverbruik kijken wij alleen naar het verbruik van de gemalen en zuiveringen. Voor de energie die we opwekken kijken we ook naar bijvoorbeeld ons aandeel in Windpark Hanze of een aandeel in een slibverwerker.

Tussendoelen 

 • Eind 2025 hebben wij energieneutrale gemalen en zuiveringen. 
 • Eind 2030 is ons transport van slib ook energieneutraal. 
 • Eind 2040 zijn wij energieneutraal in al onze processen. 

Einddoel bij ambitieniveau 2: opgewekte duurzame energie gelijk zelf gebruiken

Bij ambitieniveau 2 gaan we een stap verder. We willen niet alleen energieneutraal zijn op jaarbasis, maar ook op uurbasis. Dat betekent dat we de duurzame energie die we opwekken (bijna) gelijk willen gebruiken voor onze grond en gebouwen die op dat moment energie verbruiken, zoals gemalen en zuiveringen, maar ook de kantoren.

Tussendoelen 

 • Eind 2025 zijn in de Noordoostpolder (NOP) en Zuid- en Oost Flevoland (ZOF) onze hoofdgemalen en kleinere gemalen klaar voor flexibele sturing. Dat betekent dat wij gaan sturen op de hoeveelheid energie die gemalen op een bepaald moment gebruiken.
 • Eind 2025 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de NOP zo goed mogelijk verbeterd voor energieverbruik.
 • Eind 2030 is de manier van bemalen voor het watersysteem in de ZOF geoptimaliseerd voor energieverbruik.
 • Eind 2030 is de waterketen klaar voor energieopslag en flexibele sturing. 
 • Eind 2030 werken we bij drie van de vijf zuiveringen op duurzame stroom (eventueel via opslag).

Einddoel bij ambitieniveau 3: We dragen bij aan de energietransitie in de regio

Onze grond en gebouwen leveren een bijdrage aan de energiedoelen van de regio voor elektriciteit, gas en warmte. Dit betekent dat we onze eigen grond beschikbaar willen stellen voor energieprojecten uit de regio. Dit draagt bij aan onze doelstelling om een klimaatneutraal waterschap te zijn. En het bevordert de voorzieningen voor duurzame energie in de regio.  

Tussendoelen 

 • Gas: Eind 2030 willen we al het geproduceerde biogas uit zuiveringsslib (via vergisting) beschikbaar maken om aan de vraag naar groen gas te voldoen. Dit doel is afgeleid van de Routekaart Groen Gas. 
 • Zonne-energie: Eind 2030 willen we meewerken aan de plaatsing van zonnepanelen voor de productie van 1% van de totale duurzame elektriciteitsvraag in de regio. Dit doel is afgeleid van de RES Flevoland. Hiervoor doen we onderzoek naar zon op dijken. 
 • Windenergie: We werken mee aan de realisatie van windmolens door onze grond beschikbaar te stellen. De ruimte voor de opwek van windenergie is beperkt. We zien twee extra windmolens als maximaal haalbaar. 
 • Warmte: Eind 2025 willen we minimaal twee initiatieven op het gebied van aquathermie ondersteunen vanuit onze rol: we denken hierbij aan 1 project voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en 1 project voor thermische energie uit afvalwater (TEA). 
 • Maaisel: Eind 2040 willen we ons maaisel nuttig inzetten om energie op te wekken via vergisting. We kijken eerst of het op een andere plek beter ingezet kan worden. 

Heeft u gevonden wat u zocht?