Peilgestuurde drainage helpt agrariërs om het grondwaterpeil op hun perceel zelf te regelen. Hier hebben zowel de boeren als de natuur in de omgeving veel profijt van. Want het is goed voor de bodem en er kan duurzamer worden omgegaan met regenwater. Want er hoeft minder beregend te worden. Voor het toepassen van peilgestuurde drainage is een vergunning nodig. Agrariërs kunnen gebruik maken van een landelijke subsidieregeling.

Peilgestuurde drainage helpt bij het vasthouden van water in het droge seizoen

In Flevoland voeren drainagebuizen het grondwater nu automatisch af. Meestal komen drainagebuizen uit in een kavelsloot. De kavelsloot heeft een dubbelfunctie: drainagewater afvoeren en bij veel regen overtollig regenwater bergen. Grondwater en te veel regenwater worden zo automatisch van de kavel afgevoerd. In de zomer treden gemakkelijk vochttekorten op. In het droge seizoen wilt u water juist liever vasthouden.

Het waterschap wil ruimte geven aan peilgestuurde drainage

Om zo inzicht te krijgen in de effecten op het watersysteem en de bodem. Peilgestuurde drainage wordt op dit moment in Flevoland niet of weinig toegepast. Dat komt omdat het watersysteem van oudsher is ingericht op het afvoeren van water; nog niet op het vasthouden van water in de kavelsloten en/of op eigen perceel. Peilgestuurde drainage kan zorgen voor minder uitspoeling van de kavelbodem en minder schommelingen in de grondwaterstanden. Ook hoeft er minder beregend te worden.

Er is een landelijke subsidieregeling voor peilgestuurde drainage

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link) vindt u een uitleg over de subsidie. U kunt daar ook lezen of u voor subsidie in aanmerking komt.

Wat is peilgestuurd draineren en wat zijn de regels?

Bij peilgestuurde drainage wordt het drainagewater vastgehouden en niet rechtstreeks naar een naburige kavelsloot afgevoerd

Afhankelijk van het grondgebruik kunt u als agrariër zelf de afwateringshoogte van het drainagesysteem bepalen en daarmee water in de grond vasthouden. Zo hoeft u minder te beregenen en worden watersystemen gelijkmatiger belast. Peilgestuurd draineren kan:

  • Met een instelbare verzamelput
    Het water loopt wel weg via afvoerbuizen, maar niet rechtstreeks naar een naburige kavelsloot. De afvoerbuizen zijn aangesloten op een verzamelbuis aan de rand van het perceel, die op haar beurt het water naar een verzamelput voert. De put regelt dan het peil met behulp van een regelbuis. Dat is meestal een gewone pvc-buis met een doorlaatopening op de gewenste peilhoogte (zo’n 30-40 cm onder het maaiveld).
     
  • Door het opzetten/vasthouden van het waterpeil in een kavel- of wegsloot
    De afwatering wordt nu niet geregeld met een verzamelput, maar met een stuw. De drainagebuizen monden dan uit in de kavel- of wegsloot, waarin de stuw afwatering reguleert.

Voor het toepassen van peilgestuurde drainage is een watervergunning nodig

Deze watervergunning wordt in eerste instantie voor 5 jaar verleend. De duur heeft te maken met eisen die het rijk stelt aan de subsidie. U kunt de watervergunning aanvragen via het www.omgevingsloket.nl(externe link).