Waterschap Zuiderzeeland en een groep agrariërs rondom de Leemtocht te Kraggenburg hebben op 26 oktober 2022 in een lopende rechtszaak een gezamenlijke schikking getroffen. Hiermee is er een einde gekomen aan een vervelend en langdurig juridisch proces, waarvoor de dijkgraaf namens het waterschap excuses heeft aangeboden bij de ondertekening van de overeenkomst. De schikking gaat over een langlopende schadezaak, waarbij de schade ontstond toen akkers bij Ens en Kraggenburg in juni 2003 na een hevige regenbui onderliepen. De gedupeerde akkerbouwers en fruittelers ervaren de schikking als een pleister op de wonde en geven aan dat nu eindelijk naar hen is geluisterd. Het waterschap ziet de schikking als een belangrijke stap om naast de afwikkeling van de schade ook in de toekomst goed samen te kunnen blijven werken met deze agrariërs.

Wat was de aanleiding voor de schadezaak?

Op 3 juni 2003 was er een uitzonderlijk hevige regenbui in het betreffende gebied. Hierdoor liepen sloten en tochten vol en kwamen akkers blank te staan. Door het niet op tijd verwijderen van de schotten in een belangrijke duiker in het gebied, is het water veel langer blijven staan dan nodig was. Dit heeft bij de agrariërs tot veel extra schade geleid. Het waterschap is door de rechtbank aansprakelijk gesteld voor deze geleden schade. Deze schotten werden in het voorjaar en de zomer geplaatst om in een gebied de waterkwaliteit en waterhoeveelheid op peil te houden.

De onderhandelingen zijn constructief verlopen

In december 2020 heeft het hof geoordeeld dat het waterschap aansprakelijk is voor de geleden schade. Deze schade was ontstaan door nalatig handelen van het waterschap. Dit vonnis ging over de aansprakelijkheid en niet over de hoogte van het schadebedrag. In een zitting op 9 februari 2022 kwam de hoogte van de vergoeding aan de orde. De uitwerking van die vergoeding is op voorstel van deze rechtbank en in overleg met partijen tot stand gekomen. Er werden twee commissies van deskundigen benoemd met een onafhankelijke voorzitter. Eén voor de akkerbouw en één voor de fruitteelt. Zij kwamen met een bindend advies over de geleden gewasschade. Parallel aan de werkzaamheden van deze deskundigen besloten gedupeerden en het waterschap rechtstreeks met elkaar aan tafel te gaan. Tijdens deze open en constructieve gesprekken zijn partijen op alle onderdelen tot overeenstemming gekomen. Op 26 oktober is door partijen de overeenkomst getekend. De hoogte van de schikking is vastgesteld op ruim 2 miljoen euro. De betreffende agrariërs en het waterschap zijn blij dat er na 20 jaar een einde is gekomen aan dit langlopende conflict.