Met een Woo-verzoek (Wet open overheid) kunt u ons vragen informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld over iets wat wij gedaan hebben. Of een beslissing die we genomen hebben. Een informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. Hier leest u hoe u dat doet.

We maken al veel informatie openbaar 

Alle bekendmakingen van Zuiderzeeland vindt u terug bij de bekendmakingen op onze website. Hier publiceren wij o.a. onze verordeningen, aanwijzingsbesluiten, beleidsregels, kennisgevingen en projectplannen.

Alle bestuurlijke agenda’s, bestuursstukken en (beeld)verslagen vindt u op onze bestuurlijke informatie website(externe link). Uitgangspunt voor alle stukken is ‘open en transparant’. Via bovenstaande link vindt u ook het Register Geheimhouding voor de stukken van het dagelijks en algemeen bestuur die niet openbaar zijn (vanwege bijvoorbeeld economische belangen of de bescherming van persoonsgegevens). Ieder half jaar wordt dit register door het bestuur beoordeeld en op basis daarvan geactualiseerd.

Vindt u op bovenstaande plekken niet de informatie die u zoekt, dan kunt u een informatieverzoek of Woo-verzoek doen.

Informatie aanvragen en Woo-contactpersoon 

Bent u op zoek naar informatie die alleen voor uzelf belangrijk is? En kunt u deze informatie niet vinden op onze website of op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)? Wij adviseren u dan eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het waterschap hier een besluit over hoeft te nemen. Hier hoeft u dus geen Woo-verzoek voor in te dienen. Dit kan door contact op te nemen met de Woo-contactpersoon. Dat doet u door een e-mail te sturen naar waterschap@zuiderzeeland.nl of te bellen naar 0320 274 911 en te vragen naar de Woo-contactpersoon.

Woo-verzoek indienen 

Met een Woo-verzoek wordt alle informatie die u opvraagt voor iedereen openbaar. U kunt informatie opvragen over bijvoorbeeld ons beleid en/of besluiten. Dien hiervoor per post een Woo-verzoek in. Hieronder leest u hoe u dat doet.

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek digitaal versturen door:

Een e-mail te sturen naar waterschap@zuiderzeeland.nl, met als onderwerp 'Woo-verzoek'.  

Zet in uw e-mail in ieder geval: 

 • uw naam en contactgegevens; 
 • waarover u informatie wilt (zo precies mogelijk).

U kunt een Woo-verzoek ook per post versturen naar:

Waterschap Zuiderzeeland  
Afdeling Juridische zaken 
Postbus 229  
8200 AE Lelystad 

Zet daarin in ieder geval:  

 • uw naam, adres en telefoonnummer;  
 • de datum;  
 • waarover u informatie wilt (zo precies mogelijk).

Waar moet een Woo-verzoek aan voldoen?

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt
 • de informatie die u wilt ontvangen, is al ergens vastgelegd, op papier of digitaal
 • het gaat om informatie waar Waterschap Zuiderzeeland zelf over beschikt
 • het gaat om informatie over ons beleid, of over de voorbereiding of de uitvoering ervan. 

Als het voor het waterschap niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan zullen wij u om een nadere toelichting vragen. De behandeling van het verzoek wordt dan uitgesteld tot het moment dat wij deze toelichting ontvangen. Als uw verzoek volledig is én aan bovenstaande punten voldoet, nemen we het verzoek in behandeling.
Let op: als we besluiten de informatie openbaar te maken, is de informatie voor iedereen openbaar op onze pagina Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Hoe wordt een Woo-verzoek behandeld?

Wanneer we uw Woo-verzoek ontvangen, beoordelen we of de informatie voor iedereen openbaar kan worden gemaakt. Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt, is vanaf dan toegankelijk voor iedereen.  

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie die we moeten verzamelen en beoordelen. Als het langer duurt, krijgt u een bericht met reden waarom we het uitstellen. Dit bericht krijgt u voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Als uw verzoek informatie over andere personen of partijen bevat kan het zijn dat het waterschap bij hen vraagt om een reactie op het verzoek te geven. De behandeltermijn wordt dan in afwachting van hun reactie verlengd. 

Soms betreft een Woo-verzoek zoveel informatie dat de extra tijd nog steeds niet voldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maken wij verdere afspraken met u over de afhandeling. 

Zijn er uitzonderingen bij het behandelen van Woo-verzoeken?

 Het kan zijn dat we toch bepaalde informatie niet openbaar maken. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Persoonsgegevens; 

 • Bedrijfs- en fabricagegegevens; 

 • Gegevens die de financiële belangen van het waterschap of een andere partij raken; 

 • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken. 

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo(externe link)

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek?

In principe zijn er geen kosten verbonden aan een Woo-verzoek. Wel kunnen we (in overleg met u) kosten in rekening brengen als u schriftelijke kopieën van de gevraagde documenten wilt ontvangen. 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen het besluit

Openbaar gemaakte informatie Woo- en Wob-verzoeken

Geanonimiseerde Woo- en Wob-verzoeken, de Woo- en Wob-besluiten en de bijbehorende documenten/bijlagen vindt u op de pagina openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken.

  Heeft u gevonden wat u zocht?