Waterschap Zuiderzeeland wil met de renovatie de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gemaal Vissering verzekeren. Het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten gaan omlaag en we maken het gemaal voor vissen passeerbaar. Hiermee wordt het een van de meest duurzame gemalen in zijn soort ter wereld. Gemaal Vissering (1942) is een van de drie gemalen in de Noordoostpolder die ervoor zorgen dat iedereen in de polder droge voeten houdt. De uitvoering van de renovatie start medio 2021. 

Renovatie en verduurzaming

Met de aanbesteding in 2018 zijn marktpartijen uitgedaagd om de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. In maart 2019 is het project gegund aan SPIE Nederland B.V. SPIE gaat de motoren van het gemaal elektrificeren en het monumentale gebouw van binnen renoveren. Naast de nieuwe, energie-efficiënte motoren wordt de CO2-uitstoot verder verlaagd door het energieverbruik van het gebouw te verminderen en het gemaal gasloos te verwarmen. De vrijgekomen materialen worden zo mogelijk hergebruikt en de projectlocatie wordt gecertificeerd als ‘Bewuste Bouwplaats’. De werkzaamheden starten in de zomer van 2021.

Project Vissering draagt bij aan de doelstellingen uit het Masterplan Duurzame Energie. Via dit masterplan wil Waterschap Zuiderzeeland in 2050 klimaat- en energieneutraal zijn. Tot slot willen wij met het realiseren van een vispassage bij dit gemaal meewerken aan een beter ecologisch systeem.

Vispassage

Waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat tekenden woensdag 1 november 2017 een samenwerkingsoverkomst voor het realiseren van een vispassage bij gemaal Vissering op Urk. Beide partijen onderkennen het belang van verbetering van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze vispassage verbetert de vismigratie van het IJsselmeer naar de Noordoostpolder en omgekeerd.

Over gemaal Vissering

Gemaal Vissering bemaalt samen met de gemalen Buma en Smeenge de Noordoostpolder. De Noordoostpolder is 460 km² groot en ligt gemiddeld 5,5 meter onder NAP. Om ervoor te zorgen dat bewoners van de Noordoostpolder droge voeten houden pompen de drie gemalen samen gemiddeld per jaar ongeveer 400 miljard liter water vanuit de polder in het IJsselmeer en Kadoelermeer. Die hoeveelheid is gelijk aan circa 160.000 olympische zwembaden (van 50 x 25 meter).

Dwarsdoorsnede tekening gemaal Vissering

Heeft u gevonden wat u zocht?