Waterschap Zuiderzeeland is gestart met het project Versterking Ketelmeerdijk-Vossemeerdijk. Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) ging op 16 april akkoord met het verstrekken van een voorbereidingskrediet voor de startfase. De werkzaamheden zijn in de eerste voorbereidende fasen buiten nog weinig zichtbaar. De planning is om in 2030 de plannen buiten te gaan realiseren. 

Waarom dit versterkingsproject?

In 2021 zijn de Ketelmeerdijk en de Vossemeerdijk getoetst aan de nieuwe waterveiligheidsnorm, met als uitkomst dat ze over de volledige lengte van 17,5 kilometer zijn afgekeurd.  

Dit betekent niet dat er op dit moment sprake is van een onveilige situatie. Het betekent dat de dijken voor 2050 moeten voldoen aan de nieuwe norm om op dat moment een zo veilig mogelijke situatie te kunnen garanderen.

De dijkversterking maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Het programma is een landelijk initiatief van de Rijksoverheid en de waterschappen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door het landelijk HWBP en het waterschap.  

Wat maakt dit dijkversterkingsproject bijzonder?

Naast de verschillende stakeholders in het gebied, zijn er ook de nodige ontwikkelingen waar wij als waterschap in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Denk hierbij aan de mogelijke komst van de Lelylijn, hoogspanningskabels die Tennet in het gebied wil aanleggen, de mogelijke aanleg van zoetwaterbekkens door Vitens en de PAGW IJsselvechtdelta met het plan van de Keteldelta. 

Wat gaan we doen?

Het project bestaat uit vier fasen:

  1. Startfase (april 2024 - april 2025)
  2. Verkenningsfase (2025 - 2027)
  3. Planuitwerkingsfase (2027 - 2030)
  4. Realisatiefase (2030 - 2033)

Het project doorloopt nu de startfase. In deze fase proberen we de totale versterkingsopgave nog duidelijker te in beeld te krijgen. Er worden verschillende (technische) onderzoeken uitgevoerd en omgevingsontwikkelingen worden meegenomen. Denk hierbij aan grondonderzoek, het vaststellen van de hydraulische randvoorwaarden, maar we kijken ook naar innovaties. Daarnaast brengen we het gebied verder in beeld en schrijven we het plan van aanpak voor de Verkenningsfase en vragen we de subsidie aan.  

Meer weten?

Lees meer over het versterkingsproject Ketelmeerdijk-Vossemeerdijk