Waterschap Zuiderzeeland start in 2024 met de aanbesteding van de realisatie van project ‘Versterking IJsselmeerdijk’. Dit ambitieuze project heeft veel innovatieve en duurzame aspecten, zoals een grootschalige vooroeveroplossing. Graag informeren wij geïnteresseerde marktpartijen over de aanbestedingsplanning en de wijze van selecteren. Ook wijzen wij partijen erop om op tijd een belangenbeschermingsplan in te dienen, voor zover dat in hun geval van toepassing is. De start van de selectiefase staat gepland op medio/eind maart 2024 en de dialoogfase onder voorbehoud in september 2024.

De aanbesteding gaat over de realisatie en een onderhoudsperiode

De realisatie van project Versterking IJsselmeerdijk (dijktraject 8-3) gaat onder meer over een vooroeveroplossing van circa 12 km van de totale 17,6 km dijkversterking van de IJsselmeerdijk. Onderdeel van de aanbesteding is het onderhouden van de vooroeveroplossing voor een nader te bepalen periode. Wij gunnen de opdracht op grond van de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Wij verlenen de opdracht in één overeenkomst, waarbij de UAV-GC 2005 voorwaarden gelden.

Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog

In de selectiefase selecteren wij maximaal drie geïnteresseerde en gekwalificeerde marktpartijen of combinaties van marktpartijen op basis van geschiktheidseisen en selectiecriteria. Denk hierbij aan financiële en economische draagkracht, technische kennis en ervaring met de uitvoering van een grote, primaire dijkversterking. Daarnaast gelden nog specifieke ervaringscriteria, zoals het ontwerpen van een golfbreker, groot grondverzet en natuurontwikkeling.

Meer informatie over de aanbestedingsplanning, de geschiktheidseisen en selectiecriteria, een belangenbeschermingsplan en het project zelf, vindt u op TenderNed.