In maart 2023 komen meerdere dijkpercelen vrij die eigendom zijn van Waterschap Zuiderzeeland. Op 14 maart 2023 loopt namelijk het huidige pachtcontract af. U komt in aanmerking voor één of meer van deze percelen via een openbare inschrijving.  

Waterschap Zuiderzeeland maakt een selectie aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria*.  

Op de site www.pachtgrond.nu wordt begin januari 2023 alle informatie gepubliceerd over: 

  • de uitleg van de procedure van de openbare inschrijving; 
  • de beschikbare dijkpercelen; 
  • de criteria om in aanmerking te komen voor één of meer percelen; 
  • concept pachtovereenkomst; 
  • de wijze van inschrijving. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar grondzaken@zuiderzeeland.nl

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen/uitgeven, gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak (indien redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn).