Als waterschap hebben wij bij het beheer en onderhoud van het watersysteem te maken met natuurwetgeving. Deze wetgeving is vanaf 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. De nieuwe wet vervangt de Flora- en faunawet. Ook de Boswet en Natuurbeschermingswet zijn in de nieuwe wet opgenomen.