Als waterschap hebben wij bij het beheer en onderhoud van het watersysteem te maken met natuurwetgeving. Deze wetgeving is vanaf 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet Natuurbescherming(externe link). De nieuwe wet vervangt de Flora- en faunawet. Ook de Boswet en de Natuurbeschermingswet zijn in de nieuwe wet opgenomen.

Bescherming planten- en diersoorten

De Wet Natuurbescherming beschermt planten- en diersoorten. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van de wet. Ze worden beschermd door een aantal verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of vangen van de dieren, het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen of het verbod om planten te plukken.

Gedragscode Wet Natuurbescherming

De waterschappen hebben een gedragscode opgesteld voor de Wet Natuurbescherming. Hierin staan afspraken over hoe het waterschap op een zorgvuldige manier omgaat met natuurbescherming. Omdat de wet gewijzigd is, moet de gedragscode hierop aangepast worden. De nieuwe gedragscode voor de Wet Natuurbescherming is in werking getreden op 1 februari 2019.

Beschermde soorten binnen Flevoland

Veel (vrijwilligers)organisaties houden bij hoeveel en welke beschermde planten en dieren voorkomen in Flevoland. Met deze gegevens is een overzicht gemaakt van de beschermde soorten die in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland voorkomen. Weten welke diersoorten waar gevonden zijn? Bekijk hieronder de verspreiding van beschermde flora en fauna in Flevoland.

Beschermde flora en fauna in Flevoland

Heeft u gevonden wat u zocht?