Vanaf 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de eerdere Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met een Woo-verzoek kunt u ons vragen informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld over iets wat wij gedaan hebben. Of een beslissing die we genomen hebben. Hier leest u hoe u dat doet.

Om welke informatie gaat het? 

Waterschap Zuiderzeeland maakt nu al veel openbaar, zoals wet- en regelgeving en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op onze website. Binnenkort komen daar organisatiegegevens bij. Daarna volgen in de komende jaren de overige categorieën. Dat doen we in verschillende fases. Daarbij houden we ons aan de landelijke lijn. 

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën: 

 • Wet- en regelgeving 

 • Organisatiegegevens 

 • Vergaderstukken en verslagen’

 • Bestuursstukken 

 • Stukken van adviescolleges 

 • Convenanten 

 • Jaarplannen en -verslagen 

 • Wob / Woo-verzoeken 

 • Onderzoeken 

 • Beschikkingen 

 • Klachten 

Informatie aanvragen en Woo-contactpersoon 

Kunt u een document uit één van bovenstaande categorieën van de Woo niet vinden op onze website of op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)? Wij adviseren u dan eerst een informatieverzoek in te dienen. Veel documenten kunnen wij u namelijk eenvoudig toe sturen, zonder dat het waterschap hier een besluit over hoeft te nemen. Hier hoeft dus niet een Woo-verzoek voor ingediend te worden. Dit kan vanaf 1 mei 2022 door contact op te nemen met de Woo-contactpersoon. Dit kan via een e-mail naar waterschap@zuiderzeeland.nl of telefonisch via 0320 274 911 en te vragen naar de Woo-contactpersoon.

Woo-verzoek indienen 

Is de informatie die u aanvraagt nog niet beschikbaar en wilt u documenten van ons hebben, bijvoorbeeld over ons beleid en/of besluiten? Dien dan per post een Woo-verzoek in (Wet open overheid). De overheidsinformatie die u opvraagt wordt dan voor iedereen openbaar. 

Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek per post versturen naar:

Waterschap Zuiderzeeland  

Afdeling Juridische zaken 

Postbus 229  

8200 AE Lelystad 

Zet daarin in ieder geval:  

 • uw naam, adres en telefoonnummer;  

 • de datum;  

 • waarover u informatie wilt (zo precies mogelijk); 

 • uw handtekening onderaan de brief. 

Waar moet een Woo-verzoek aan voldoen?

Uw Woo-verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. 
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd, op papier of digitaal. 

 • Het gaat om informatie waar Waterschap Zuiderzeeland over beschikt. 

 • Het gaat om informatie over ons beleid, of over de voorbereiding of de uitvoering ervan. 

Als het voor het waterschap niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan zullen wij u om een nadere toelichting vragen. De behandeling van het verzoek wordt dan opgeschort tot het moment dat wij deze toelichting ontvangen. Als uw verzoek volledig is én aan bovenstaande voldoet, sturen wij de informatie naar u op. Let op: vanaf dat moment is de informatie voor iedereen te zien. Bijvoorbeeld via internet. 

Hoe wordt een Woo-verzoek behandeld?

Na ontvangst van het Woo-verzoek beoordeelt Waterschap Zuiderzeeland aan de hand van het toetsingskader van de Woo of de opgevraagde informatie voor een ieder openbaar kan worden gemaakt. Informatie die met een Woo-besluit openbaar komt, is vanaf dan toegankelijk voor iedereen.  

Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van vier weken. We mogen de beslissing één keer met twee weken uitstellen. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. Als het langer duurt, krijgt u een bericht met onderbouwing voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.  

Als uw verzoek informatie over derden bevat kan het zijn dat het waterschap bij deze personen vraagt om hun zienswijze op het verzoek te geven. De behandeltermijn wordt dan in afwachting van hun reactie tijdelijk opgeschort. 

Soms betreft een Woo-verzoek zo veel informatie dat de extra tijd nog steeds onvoldoende is om alle informatie te beoordelen. In dat geval maken wij verdere afspraken met u over de afhandeling. 

Zijn er kosten verbonden aan een Woo-verzoek?

Als uw verzoek volledig is én aan bovenstaande voorwaarden voldoet, sturen wij de informatie naar u op. Waterschap Zuiderzeeland kan (in overleg met u) kosten in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van de gevraagde documenten. 

Uitzonderingen 

Het kan zijn dat we na het afwegen van belangen toch besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Persoonsgegevens; 

 • Bedrijfs- en fabricagegegevens; 

 • Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

 • Gegevens die de financiële belangen van het waterschap of een andere partij raken; 

 • Informatie over persoonlijke opvattingen in interne stukken. 

Deze uitzonderingen staan in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo(externe link)

Bezwaar 

Bent u het niet eens met het besluit over uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen het besluit

Openbaar gemaakte informatie Woo- en Wob-verzoeken

Geanonimiseerde Woo- en Wob-verzoeken, de Woo- en Wob-besluiten en de bijbehorende documenten/bijlagen vindt u op de pagina openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

  Heeft u gevonden wat u zocht?