In totaal worden er tot en met 2030 in Flevoland 39.743 woningen bijgebouwd. Dat hebben wij vastgelegd in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten. We ondertekenden deze deals op woensdag 15 maart, samen met de provincie, zes gemeenten en het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Samen Maken We Flevoland

Heemraad Jo Caris: “Met de bouw van extra woningen neemt het afvalwater dat gezuiverd moet worden toe. Daarom is het belangrijk dat we goed zijn aangesloten op waar, hoe en in welk tempo wordt gebouwd en wanneer daar wijzigingen in optreden. Ook vinden wij het belangrijk dat het watersysteem toekomstbestendig is en dat bij de bouw rekening wordt gehouden met bodemdaling (water en bodem sturend). In Flevoland werken provincie, gemeenten en waterschap al samen onder de noemer ‘Samen Maken We Flevoland’. Het mede ondertekenen van de woondeals past hier goed in.”

Twee regionale woondeals

Vorig jaar oktober maakten de minister en de provincie Flevoland al afspraken over de bouw van de extra woningen. Samen met de zes gemeenten en het waterschap, is dit de afgelopen tijd uitgewerkt in twee regionale Woondeals. Hierin staan onder andere afspraken over de aantallen woningen en concrete grote bouwlocaties.

In de Woondeals MRA tekenden Almere, Lelystad en Waterschap Zuiderzeeland mee voor 31.400 woningen. In de ZUND-woondeal deden Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en Waterschap Zuiderzeeland dat voor 8.343 woningen.

Lees meer over Samen Maken We Flevoland(externe link)