Waterschap Zuiderzeeland beheert dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee beschermt het waterschap inwoners tegen overstromingen en zorgt het voor schoon en voldoende water en het zuiveren van afvalwater. Klimaatverandering en de economische situatie in Nederland hebben grote invloed op het waterwerk. Om dat werk nu én in de toekomst goed te kunnen uitvoeren is in 2023 96 miljoen euro nodig. Dat besloot de Algemene Vergadering van het waterschap op 23 november.

Balans tussen waterwerk en kosten

Steeds vaker zien we de effecten van klimaatverandering, zoals hevigere regenbuien en langere periodes van droogte. Het is daarom nodig dat het waterschap blijft werken aan een toekomstbestendig waterbeheer. Ondertussen zorgen de forse inflatie en in het bijzonder de hoge energieprijzen ervoor dat het waterschapswerk steeds duurder wordt. Waterschap Zuiderzeeland let daarom goed op het evenwicht tussen het werk dat moet gebeuren en de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden. Heemraad Tom Vereijken: “We staan als waterschap voor grote uitdagingen, we hebben een grote klus te klaren. We maken daarom meer dan ooit bewuste keuzes waar we ons hun geld aan uitgeven. Los van wat vandaag en morgen moet, moeten we óók slimme keuzes maken voor later. We willen kosten niet doorschuiven en ervoor zorgen dat toekomstige generaties veilig kunnen wonen, werken en recreëren.”

Stijging van de waterschapsbelasting is noodzakelijk

Waterschap Zuiderzeeland gaat zorgvuldig om met belastinggeld. We houden een scherpe blik op onze begroting en bestedingen. Ondanks extra inkomsten uit subsidies en het feit dat het positieve resultaat van voorgaande jaren wordt ingezet voor demping van tarieven, stijgt de waterschapsbelasting in 2023. Een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde van 282.000 betaalt in 2023 32,57 euro per maand (in 2022 was dat 30,97 euro). Dat is een stijging van iets meer dan 5 procent. De stijging voor industriële bedrijven is 4,4 procent, voor agrarische bedrijven 8,2 procent en natuurbeheerders 8,4 procent. Ook de komende jaren zijn de economische ontwikkelingen onzeker. En kunnen daarom van invloed zijn op de tarieven.

Het waterschap staat voor grote en urgente uitdagingen

We doen ons werk in een omgeving die voortdurend verandert: de bodem daalt, het grondwater wordt zouter, nieuwe (ruimtelijke) vraagstukken blijven zich aandienen en het klimaat verandert in een sneller tempo. Omdat de opgaven steeds complexer worden werken we samen met partners in het gebied. Het waterschap zet ondertussen flinke stappen op het gebied van energie, klimaat en biodiversiteit. We richten het beheergebied waterrobuust en klimaatbestendig in. We investeren fors in het watersysteem en het versterken van onze dijken, zodat er ook in de toekomst voldoende water is bij langdurige droogte en bescherming bij hoog water. Ook verduurzamen we onze eigen bedrijfsvoering: we verminderen de CO2-uitstoot en het energiegebruik, we vergroten het aandeel duurzame energie, we winnen meer energie en grondstoffen terug uit afvalstromen en bevorderen de biodiversiteit op onze dijken en rond onze watergangen, gemalen en zuiveringen.