Om ons waterwerk in de toekomst goed te kunnen blijven doen is in 2024 103,7 miljoen euro nodig. Dat besloot onze Algemene Vergadering op 23 november. Met deze begroting kunnen we onze dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen blijven beheren. En zo inwoners en bedrijven beschermen tegen overstromingen en voorzien van schoon en voldoende water. Maar we gebruiken het geld ook om ons voor te bereiden op ontwikkelingen als het groeiende aantal huishoudens en de klimaatverandering. 

Investeren is nodig 

Heemraad Tom Vereijken: “Om ons gebied leefbaar te houden moeten we investeren. En dat gaan we voelen in onze portemonnee. Zo groeit de bevolking, dus we moeten meer water zuiveren.Ook het onderhouden van onze gemalen en zuiveringen kost geld. Die waren nieuw toen het gebied werd ingepolderd, maar zijn inmiddels op veel plekken aan renovatie en verduurzaming toe. Verder zorgen klimaatverandering en daarmee de zeespiegelstijging ervoor dat onze dijken sterker moeten. We werken daarom volop aan de versterking van de IJsselmeerdijk en bereiden een versterking van de Ketelmeerdijk voor. Deze uitdagingen gaan de komende jaren meer geld kosten. Het huidige budget is hiervoor niet toereikend. Dat betekent dat de waterschapsbelasting in de toekomst zal blijven stijgen.” 

De waterschapsbelasting stijgt

Huishoudens met een huurwoning krijgen in 2024 te maken met een gemiddelde stijging tussen 0,1 en 2,8 procent. Voor huishoudens met een koopwoning is dit gemiddeld tussen 8,1 en 9,1 procent. Met hoeveel de belastingen in de jaren na 2024 precies gaan stijgen is moeilijk te voorspellen, zeker in de huidige economische omstandigheden. Hieronder is weergegeven wat de lastendrukontwikkeling is voor alle categorieën.

Veilige dijken, voldoende en gezuiverd water

We blijven onze dijken versterken en de waterkwaliteit verbeteren. We investeren in het watersysteem zodat het op orde blijft. We zien ook eerlijk onder ogen dat de grenzen van het bodem- en watersysteem op termijn in zicht komen. Vanwege onze doelen op het gebied van waterkwaliteit en klimaat en vanwege de groei van het aantal woningen verduurzamen we onze zuiveringen en zorgen we dat onze zuiveringen voldoende capaciteit hebben om het afvalwater te zuiveren.

We maken plannen voor de toekomst

De koers die we de afgelopen jaren hebben ingezet houden we vast. Dat betekent dat we in onze toekomstplannen verdere stappen zetten om de doelstellingen voor klimaat, energie en biodiversiteit in ons dagelijkse waterwerk een vaste plek te geven. Met partners werken we samen aan oplossingen voor gedeelde opgaven, zoals de Omgevingswet en de woningbouwopgave, waar water en bodem sturend zijn.

Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027