Wanneer u deze nieuwsbrief leest, liggen de waterschapsverkiezingen achter ons. De komende tijd wordt er een nieuw college (dagelijks bestuur) gevormd en zullen er wellicht wat nieuwe accenten gezet worden. In de afgelopen bestuursperiode hebben we als college de grote maatschappelijke opgaven van klimaat en biodiversiteit praktisch vertaald naar ons werk als waterschap. Bijvoorbeeld door een aangepast beheer van ons watersysteem, zoals maaisel afvoeren en composteren in plaats van hakselen en laten liggen. Ook het peilbeheer zal meer en vaker moeten anticiperen op het veranderende klimaat.

Water en bodem is een ander belangrijk thema dat sturend is in hoe wij Flevoland inrichten. In combinatie met klimaatverandering, kan niet altijd alles overal. We zien vernatting in bodemdalingsgebieden, verdroging in Oost-Nederland en verzilting in de kustgebieden. We zullen ons daar allemaal op aan moeten passen, ook in Flevoland, ook als landbouwsector. We zullen zorgvuldig om moeten gaan met bodem en water om de agrarische sector gezond te houden. Een sector die van strategisch belang is voor Nederland en dus moeten we zuinig zijn op de goede landbouwgrond in Flevoland.

De middelen om bij te sturen, zoals beregenen en gewasbeschermingsmiddelen, worden immers steeds verder beperkt. Daarop aanpassen zal niet altijd makkelijk zijn, al stemt het enthousiasme tijdens de recente Kennisdag Bodem & Water mij hoopvol. Ik deel het optimisme van André Hoogendijk, de directeur van BO Akkerbouw, die stelt: ‘Veranderen zal ons lukken, omdat het verleden bewezen heeft dat we dat telkens met succes hebben gedaan.’ Het is daarbij in mijn ogen wel heel belangrijk dat we als overheid en bedrijfsleven gezamenlijk werken aan stapsgewijze aanpassingen. Geen revolutie, maar evolutie.

Als waterschap kunnen we daarbij helpen met onderzoek en kennis, maar uiteindelijk bent u als agrarisch ondernemer zelf aan zet. Ik vind het dan ook heel goed dat boeren zelf met voorstellen komen om bijvoorbeeld het erfwater vast te houden. Of om het waterpeil in hun gebied te verhogen, om zo de waterkwaliteit te verbeteren en meer water beschikbaar te houden voor de gewassen.

Deze nieuwsbrief geeft u hopelijk weer inspiratie om te zoeken naar de optimalisatie van uw bedrijfsvoering met zicht op de toekomst.

Piet Boer, Heemraad Waterschap Zuiderzeeland