Woensdag 27 september 2023 

Hieronder vindt u de presentatie die tijdens deze avond is gegeven en de tijdens de avond gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. Enkele overlappen vragen zijn samengevoegd en een paar vragen met een persoonlijk karakter zijn niet meegenomen.

Q&A

- Wordt er rekening mee gehouden dat het waterpeil ook in de Baaidijk hoger kan komen en is de dijk daar dan hoog genoeg voor?

Ja, daar wordt rekening mee gehouden. Bij de Meerdijk zijn het vooral de golven bij een storm die ervoor zorgen dat de dijk versterkt moet worden. Deze golven worden niet zo hoog in de Baaidijk door de luwte waarin deze ligt.

- Wat is de rol van Rijkswaterstaat hier?

Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het IJsselmeer, dus ook van het deel waar de vooroever komt. Wij zijn in gesprek om dit deel in eigendom over te nemen. Daarnaast is Rijkswaterstaat ook vergunningverlener.

- Wordt er rekening gehouden met het nieuwe gemaal bij de Afsluitdijk?

We zijn van de ontwikkelingen op de hoogte en houden hier in de afweging en keuzes rekening mee.  

- Bij de Maxima-centrale staat een voor omgeving minder mooi hek en is het zicht op de weg slecht, wordt daarnaar gekeken?

We weten dat dit hek er staat vanuit veiligheidsoverwegingen. Vissers klimmen op de stenen aan de buitenzijde van de dijk om te vissen bij het warme water wat uit de koelwaterleiding van de Maxima-centrale komt in de buurt van de hoogspanningskabels en hierdoor ontstaan onveilige situaties. Met de Maxima-centrale hebben we afgesproken dat we kunnen kijken naar een vriendelijker alternatief voor dit hekwerk. Ook de kruising van de weg naar de Maxima-centrale moeten we goed inpassen. Overigens geldt voor alle kruisingen van binnendijks naar buitendijks dat we proberen om deze overzichtelijk te maken.

- Bij Parkhaven hadden we een paar jaar geleden last van algen. Is er aandacht voor bij de vooroever?

Met behulp van modellen onderzoeken we de benodigde verversing van het water in de vooroever en bijvoorbeeld ook het aantal benodigde openingen in de vooroeverdam. We proberen de kans op schadelijke algenbloei zoveel mogelijk te voorkomen.

- Is er voldoende oog voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij het bouwtransport?

Verkeersveiligheid tijdens de uitvoering is voor ons een belangrijk aandachtspunt, waar we voorafgaand aan de uitvoering al onderzoek naar doen. Ook wordt er tijdens deze planuitwerkingsfase een mobiliteitsplan opgesteld. Tijdens de uitvoering zal de aannemer altijd rekening moeten houden met verkeersveiligheid.

- Kan de uitvoering vanaf het water wel met al dat zware materieel?

Wij hebben dieptemetingen in het water voor de dijk gedaan. Onze inschatting is dat een groot deel van het werk met zand en stenen vanaf het water kan worden uitgevoerd.

- Komen er bij de noordelijke vooroever plekken waar je kunt zwemmen, suppen of kanoën (kleinschalige niet-gemotoriseerde recreatie)?

In het noordelijk deel van de ‘Meerdijk’ ligt dat minder voor de hand. Bij de meest noordelijk gelegen vooroever ligt de nadruk op natuurontwikkeling en daarmee op zo min mogelijk verstoring van de natuur. De meer zuidelijk gelegen vooroever leent zich meer voor recreatie-activiteiten.

- Komen er zonnepanelen op de dijk?

Dat kunnen wij op dit moment nog niet inschatten. Waterschap Zuiderzeeland werkt hiervoor wel mee in het project A6 Zon met het ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten Dronten en Lelystad en provincie Flevoland. Voor dit project wordt een Rijkscoördinatieregeling gevolgd. De zonnepanelen die (eventueel) op de dijk komen, staan los van het versterkingsproject.

- Hebben jullie last van de stikstofregels?

We veroorzaken stikstofdepositie met de versterkingsmaatregelen. We proberen de uitstoot van CO2 en stikstof zoveel mogelijk te beperken, o.a. door de aannemers uit te dagen zoveel mogelijk met emissiearm materieel te werken.

- Hoe gaan jullie het fiets- en wandelverkeer scheiden? En zou dat bijvoorbeeld met een natuurlijke scheiding kunnen? En hoe zit het met de obstakels op het fietspad?

Het beheerpad van de IJsselmeerdijk blijft beschikbaar voor recreatief medegebruik, zoals fietsen en wandelen. De wens om fiets- en wandelverkeer te scheiden - in ieder geval bij de ‘Baaidijk’ - is bij ons bekend. Ons uitgangspunt is om de bestaande situatie te verbeteren, binnen de mogelijkheden die wij daarvoor in dit project hebben. Daarover zijn we ook in gesprek met de provincie en de gemeenten Lelystad en Dronten.

We begrijpen dat paaltjes of andere obstakels op het beheerpad storend zijn. Er blijven echter sowieso bepaalde obstakels op het beheerpad, omdat we geen automobilisten op het beheerpad willen. Hoe die er exact uit gaan zien, is nu nog niet bekend.

- Wordt de bestaande dijk ook biodivers gemaakt/ingericht?

Het stimuleren van de biodiversiteit is een van de projectdoelstellingen van deze dijkversterking. De vooroevers aanleggen betekent al een enorme impuls voor de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast kijken we bij de versterking van de overige dijktrajecten heel nadrukkelijk naar een biodiverse inrichting.

Heeft u vragen over het project of over de bijeenkomst?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Marjolein de Groot via 0320 274 911 of stuur een mail naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Achtergrondinformatie Versterking IJsselmeerdijk

Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. De dijk is op dit moment veilig, maar wij willen ook in de toekomst zeker zijn van een veilige dijk. Daarom zijn we in 2019 gestart met dit project. Inmiddels zitten we in de planuitwerkingsfase, waarin het ontwerp voor de dijkversterking verder uitgewerkt wordt. We verwachten in 2025 te starten met de uitvoering. Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Lees hier meer informatie over project Versterking IJsselmeerdijk.

Heeft u gevonden wat u zocht?