Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Op deze webpagina leest u waarom deze versterking nodig is, hoe groot onze opgave is, wat wij in deze fase gaan onderzoeken en hoe wij omgaan met uw vragen, suggesties en ideeën. Samen met de omgeving komen wij tot het beste plan voor de IJsselmeerdijk.

De versterking van IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP, waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken.

De IJsselmeerdijk

De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Meedenken en meedoen

Hoe wij de dijk het beste kunnen versterken, zijn we aan het onderzoeken. Daarbij betrekken we de omgeving voor ideeën en mogelijkheden om samen te werken. En we kijken ook naar innovatieve en duurzame oplossingen. In ons Startdocument en onderaan deze webpagina leest u hoe u met ons mee kunt denken en hoe u uw ideeën en suggesties kunt indienen.

Planning

Startfase Verkenningsfase   Planuitwerkingsfase Realisatiefase
Plan van Aanpak Verkenning Start Verkenning Kennisgeving Besluit Voorkeurs-beslissing (VKB) Uitwerking VKB naar definitief ontwerp en Projectbesluit Start werkzaamheden en oplevering robuuste en duurzame dijk
juni 2020 sept. 2020 juli 2022 sept. 2022 - sept. 2024 sept. 2024 - dec. 2027

Onze opgave

We weten nog niet precies hoe groot de opgave is, maar een forse opgave is wel zeker. Dit maken we in de verkenning concreter. We moeten sowieso de bekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging.

Klik hier voor grotere afbeelding.

De aanpak

We gaan voor een sobere en doelmatige versterking, met speciale aandacht voor duurzaamheid (CO2-reductie, minder gebruik primaire grondstoffen en toename biodiversiteit), publieksparticipatie en enkele gerichte innovaties.

Klik hier voor grotere afbeelding.

Onderzoeken

Tijdens de verkenning van 'Versterking IJsselmeerdijk' laten wij diverse onderzoeken doen vanuit techniek en omgeving. Denk daarbij aan geotechniek, havendammen, milieu, kabels & leidingen, natuur en archeologie. De afgeronde onderzoeken:

Vooronderzoek Conventionele Explosieven - okt. 2020

Natuurinventarisatie Rapport (bureauonderzoek) - feb. 2021

Milieukundig Bodemonderzoek (bureaustudie) - mrt. 2021
(te groot bestand voor publicatie)

Inventarisatie Niet-Waterkerende Objecten - mrt. 2021

Naar kansrijke alternatieven

Het proces in deze verkenningsfase loopt van (mogelijke) bouwstenen voor deze versterking naar alternatieven, kansrijke alternatieven en uiteindelijk een Voorkeursbeslissing. Bouwstenen zijn technische maatregelen voor het oplossen van de waterveiligheidsopgave of maatregelen benodigd voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van (de omgeving van) de dijk. Relevante documenten voor dit proces staan hieronder:

Notitie Kansrijke Bouwstenen en Systeemmaatregelen

Ruimtelijk Kwaliteitskader

Notitie Kansrijke Meekoppelkansen

Notitie Afweging Kansrijke Innovaties

Algemeen Afweegkader (Zeef 1 en 2)

Technische Uitgangspunten Notitie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

Notitie Mogelijke Alternatieven

Notitie Kansrijke Alternatieven

Reactienota zienswijzen NRD

Advies Commissie m.e.r. NRD

Participatie- en Communicatiekalender

23 sept. 2020 Kennisgeving Voornemen, Verkenning en Participatie
7 okt. 2020 Digitale startbijeenkomst Versterking IJsselmeerdijk
8 en 9 okt. 2020 Inloopmiddag en inloopochtend
okt. - dec. 2020 Belevingsonderzoek en Ruimtelijk Kwaliteitskader
nov. 2020 - jan. 2021 Thematafels Versterking IJsselmeerdijk
mrt. - apr. 2021 Ontwerpateliers: integrale ontwerpsessies met belanghebbenden
11 mei 2021 Tweede digitale informatiebijeenkomst Versterking IJsselmeerdijk
sept. 2021 Ontwerpateliers: integrale ontwerpsessies met belanghebbenden
28 okt. 2021 Participatiebijeenkomst Kansrijke Alternatieven traject ‘Meerdijk’

 

Overige algemene informatie

Versterking IJsselmeerdijk maakt deel uit van de landelijke HWBP-aanpak, zie website. Het Plan van Aanpak (bijlagen op aanvraag beschikbaar) en het Startdocument (korte samenvatting van de aanpak) beschrijven de verkenningsfase.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
Plan van Aanpak Verkenning
Startdocument

Nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Wilt u de nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk ontvangen, schrijf u dan in via onderstaande link:

Inschrijven nieuwsbrief Versterking IJsselmeerdijk

Overzicht nieuwsbrieven:

 

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk.

Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanagers Winfried van Kleef of Janneke Eerens-Kostense via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?