Het project Versterking IJsselmeerdijk bevindt zich in de planuitwerkingsfase. Het resultaat van de verkenningsfase is een voorkeursalternatief, waarbij voor het noordelijke deel een vooroeveroplossing (waar dit mogelijk is) nader wordt uitgewerkt. De vooroever bestaat uit een vooroeverdam met openingen voor waterverversing, met daarachter ondiep water en een erosiebuffer ter compensatie van de te verwachten zandverliezen. Waar inpassing van een vooroever niet mogelijk is, is gekozen voor een dijkverzwaring met een grondoplossing binnendijks of vierkant. Het zuidelijke deel betreft het vervangen van zetsteen en teenconstructie, verhogen van de buitenberm en vervangen van asfalt op de buitenberm.

Versterking IJsselmeerdijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma - HWBP(externe link), waarmee de waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig maken. De ruim 17 kilometer lange IJsselmeerdijk loopt van de Houtribdijk bij Lelystad noordwaarts naar de Ketelbrug, die de Flevopolder verbindt met de Noordoostpolder.

Planning

StartfaseVerkenningsfasePlanuitwerkingsfaseRealisatiefase
Plan van Aanpak VerkenningVan bouwstenen en (kansrijke) alternatieven naar een voorkeursalternatiefUitwerking voorkeursalternatief voor planprocedure (o.a. Projectbesluit) en aanbestedingStart werkzaamheden en oplevering robuuste en duurzame dijk
juni 2020sept. 2020 - okt. 2022nov. 2022 - apr. 20252025 - 2028

Onderzoeken

Tijdens de planuitwerking voeren wij diverse onderzoeken uit. De uitkomsten daarvan publiceren wij hier:

Schatting benodigde hoeveelheid grondstoffen - mrt. 2023

Kijk voor de reeds in de verkenning uitgevoerde onderzoeken naar de projectpagina van de verkenningsfase.

Richting een Projectbesluit

De voorgestelde dijkversterking uit de verkenningsfase (voorkeursalternatief) maakt de IJsselmeerdijk weer volledig waterveilig met het oog op de toekomst, draagt bij aan biodiversiteit en recreatie en is het meest voordelige alternatief. In de planuitwerkingsfase wordt het ontwerp verder gedetailleerd en worden ook de publiekrechtelijke besluiten voorbereid en in besluitvorming gebracht (zoals het Projectbesluit en de benodigde vergunningen voor het project). Ook worden voor de verschillende maatwerkoplossingen gedetailleerdere ontwerpen gemaakt die richting een Voorlopig Ontwerp (VO) en/of Definitief Ontwerp (DO) gaan. Relevante documenten:

Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase IJMD

Participatie- en Communicatiekalender

4 oktober 2022Vaststelling Notitie Voorkeursbeslissing en Plan Milieueffectrapport (einde verkenningsfase)
16 mei 2023Werksessie Belangen Vooroever Noord
17 mei 2023Werksessie Belangen Vooroever Zuid
13-14 juni 2023Gesprekken met belanghebbenden maatwerktrajecten: Flevo Marina en Maxima-centrale
28 juni 2023Ontwerpatelier Vooroever Noord: presentatie en verslag
29 juni 2023Ontwerpatelier Baaidijk en Recreatief gebruik beheerpad: presentatie en verslag
27 september 2023Informatiebijeenkomst planuitwerking: resultaten eerste ontwerpperiode

 * Projectteam Versterking IJsselmeerdijk probeert zo zorgvuldig mogelijk alle belanghebbenden bij het project te betrekken. Als u bij een van deze participatiesessies aanwezig wilt zijn en u heeft geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact met ons op.

Overige algemene informatie

Versterking IJsselmeerdijk maakt deel uit van de landelijke HWBP-aanpak. Het Startdocument beschrijft in het kort het project bij de start van de verkenning. Deze fase is beëindigd met de Notitie Voorkeursbeslissing en het PlanMER. Het project zit nu in de planuitwerkingsfase.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)(externe link)
Startdocument
Milieueffectrapport PlanMER
Notitie Voorkeursbeslissing
Plan van Aanpak Planuitwerkingsfase IJMD

Contact of afspraak maken

Heeft u vragen, suggesties, ideeën, wensen of zorgen, dan kunt u deze mailen naar ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl. Of sturen naar Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad, onder vermelding van Versterking IJsselmeerdijk.

Voor het aanvragen van een gesprek of als u ons wilt bellen, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Toine de Gier via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?