Dinsdagavond 11 mei was de tweede digitale informatiebijeenkomst voor project Versterking IJsselmeerdijk. Deze dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Dit betekent niet dat de dijk op dit moment onveilig is, maar voor de toekomst moet er wel wat gebeuren. Waterschap Zuiderzeeland moet sowieso de gras- en steenbekleding aanpakken, naar verwachting in combinatie met een dijkverhoging. Na een voorbereidingsfase is het waterschap op het moment van deze bijeenkomst ruim een half jaar bezig in de verkenningsfase.

Bekijk hieronder het programma en hoe u het videoverslag van deze bijeenkomst kunt ontvangen.

Het programma van de informatieavond

  • hoe het participatietraject tot nu toe is verlopen;
  • het ontwerpproces richting kansrijke alternatieven;
  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt;
  • de ambities voor duurzaamheid en biodiversiteit.

Als u het videoverslag van deze informatiebijeenkomst wilt bekijken, neem dan contact met ons op via 0320 274 911 of ijsselmeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Hieronder vindt u de in de chat gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Is de inspraakperiode is juli/augustus 2022 de eerste reactiemogelijkheid?

De inspraakprocedure lijkt inderdaad rond de zomervakantieperiode te vallen. We zorgen er in ieder geval voor dat we de reactieperiode voor of na de vakantieperiode gaan plannen. Dat is overigens de tweede reactiemogelijkheid (op de Voorkeursbeslissing). Op dit moment is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die momenteel ter inzage ligt.

Is al meer duidelijk over het gedeelte tussen Houtribsluizen en Parkhaven?

  • In oktober 2020 werd gezegd dat het gedeelte tussen Houtribsluizen en Parkhaven wellicht alleen verstevigd wordt, maar niet verhoogd.

Ja, dat is het traject Baaidijk. We zijn erachter gekomen dat daar wel degelijk een hoogteopgave ligt. Dit betekent niet dat de dijk per se omhoog moet. We hebben een aantal alternatieven waarbij de dijk omhoog gaat, maar we hebben ook alternatieven waarbij de dijk niet omhoog gaat. Denk hierbij aan een verticale wand- of muurconstructie of verruwing van de dijkbekleding. Je kunt de hoogteopgave soms dus ook oplossen met andere maatregelen.

Heeft het waterschap middelen voor extra's vanuit de participatiewensen?

  • Extra's vanuit de participatiewensen zullen niet altijd budgetneutraal kunnen. HWBP financiert die extra's niet. Heeft het waterschap daar middelen voor?

Wij kijken daar dan wel naar. Wat voor financiële oplossingen zijn er en past het bij de ambities en doelen die het waterschap zelf heeft. Of is het mogelijk om met de initiatiefnemers of gebiedspartners daar middelen voor te vinden. Daar zijn we wel actief mee bezig en we kijken ook of er andere subsidiemogelijkheden zijn dan vanuit het HWBP. Voor bijvoorbeeld de vooroevers zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat en andere gebiedspartners en dat geldt ook voor het fietspad langs de dijk.

Worden er realisatiepartijen betrokken in de planuitwerkingsfase?

  • Dit vindt ook al plaats bij andere waterschappen.

Dat lijkt ons wel een heel goed idee en daar zijn we ook goed over aan het nadenken hoe we dat vorm gaan geven. Het is belangrijk om de kennis die in de markt aanwezig is hierbij te betrekken. Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, zoals hergebruik van materialen, weten marktpartijen hoe ze dat praktisch vorm kunnen gaan geven. Ander voorbeeld is zero-emissie. Uitvoering van de dijkversterking zonder CO2-uitstoot; door samen te werken kun je eraan bijdragen dat de markt dat beter kan gaan uitvoeren tegen die tijd. We hebben ook niet alle kennis in huis, bijvoorbeeld bij de eerdergenoemde vooroevers. Mede daarom organiseren wij al in juni 2021 een eerste marktconsultatie om marktpartijen ook zo vroeg mogelijk te betrekken.

Wordt rekening gehouden met de waterbergings- en watervoorzieningsfunctie van het IJsselmeer?

  • Bij de Meerdijk wordt gesteld dat er meer ruimte is. Wordt daarbij rekening gehouden met de waterbergings- (hoog water) en watervoorzieningsfunctie (droogte) van het IJsselmeer?

Ja, dat zijn echt effecten die we zeker meenemen. We staan voor een flinke versterkingsopgave, vooral op het traject ‘Meerdijk’. Sommige alternatieven voor de dijkversterking gaan een heel eind het IJsselmeer in, of juist een heel eind landinwaarts. Dat betekent nogal wat voor de waterhuishouding. De gevolgen van bovenstaande effecten blijven we onderzoeken.

Wordt er een windmolenpark aangelegd langs de hele dijk?

Er staan op dit moment windmolens langs de dijk in het noordelijke deel. In het nieuwe project van Windplanblauw worden deze bestaande windmolens weggehaald en komen hiervoor in de plaats o.a. twee nieuwe rijen windmolen wat verder van de kust in het IJsselmeer. We zijn wel met de initiatiefnemers van dit project in gesprek om zo goed mogelijk de verschillende plannen op elkaar af te stemmen.

Wordt de aanleg van vooroevers ook afgestemd met de beroepsvissers?

  • Wat zijn de alternatieven voor de vissers die hier actief zijn? Zij werken ca. 50 meter uit de kust.

Wij zijn al met de Vissersbond in gesprek. We hebben heel recent overleg gehad met de provincie, Windplanblauw en de vissers over de aanleg van een Futenrustgebied ten noorden van de Maxima centrale. Daarbij zijn we ook ingegaan op wat de effecten voor de fuikenvissers zijn van de plannen van Windplanblauw en onze plannen (bijvoorbeeld met een eventuele vooroever). En wat dit betekent voor de vergunningen die afgegeven zijn en de bereikbaarheid tijdens de uitvoeringsfase. We hebben dit dus wel in beeld. De huidige vissers mogen op basis van hun vergunning in het gebied blijven en dat respecteren wij uiteraard.

Werken jullie ook aan vismigratie (als je toch al met de dijk bezig bent)?

Dat komt nog niet heel erg voor in onze plannen. We hebben een Ruimtelijk Kwaliteitskader laten opstellen en daarin wordt vismigratie wel benoemd. Wat speelt bij deze dijk is dat hier geen grote tochten naartoe lopen en op dit deel van de dijk zitten geen kunstwerken waarmee dit makkelijk te realiseren is. Het is daarom niet de meest logische plek om bij de versterking van deze dijk vismigratie mee te nemen. Als waterschap zijn we hier op een aantal andere locaties wel heel actief mee bezig. Daarnaast kijken wij bij de inrichting van de kwelsloot achter de dijk en in IJsselmeer wel heel specifiek naar de leefomgeving van vissen.

In hoeverre hebben de plannen van Windplanblauw invloed op jullie plannen, bijvoorbeeld bij de vooroevers?

Die plannen hebben inderdaad mogelijk invloed op onze plannen. Vandaar dat wij in een vroeg stadium al contact hebben gezocht met Windplanblauw. We zijn goed op de hoogte van hun plannen en nemen ook de effecten daarvan mee in de verschillende versterkingsalternatieven die wij op dit moment bekijken.

Worden de kwelsloot en dijkdrainage wel meegenomen in het herontwerp?

Het klopt dat er drainage in de berm van de dijk zit en daar houden we zeker rekening mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?