Om zicht te houden op de waterkwaliteit in Flevoland controleert het waterschap wekelijks de kwaliteit van het oppervlaktewater. De locaties waar deze controles plaatsvinden zijn terug te vinden op onderstaande kaart. Door op de meetpunten te klikken zie je onder andere de meetfrequentie van het meetpunt en de meetnetten waar het meetpunt in voorkomt. Lees hieronder meer over de meetnetten en op welke stoffen de meetpunten onderzocht worden.

Bekijk de grotere kaart met meetpunten. (externe link)

Door op de meetpunten te klikken ziet u onder andere de meetfrequentie van het meetpunt en de meetnetten waar het meetpunt in voorkomt. 

Meetnetten

Alle meetpunten die we onderzoeken maken deel uit van één of meerdere meetnetten. Een meetnet is een stelsel van samenhangende bemonsterpunten. Afhankelijk van het meetnet waarin een meetpunt zich bevindt wordt het water onderzocht op bepaalde parameters. Ook de frequentie van monstername, hoe vaak er een watermonster genomen wordt, hangt hiermee samen.

Hoofdmeetpunten

Het meetnet hoofdmeetpunten is geënt op de Europese Kaderrichtlijn Water. De hoofdmeetpunten worden ieder jaar 24 maal bemonsterd op standaard stoffen. Verontreinigingen zoals PAK’s en zware metalen en worden twaalf maal per jaar onderzocht.

De hoofdmeetpunten zijn de belangrijkste verzamelpunten die de toestand van het water van Flevoland karakteriseren. De meeste locaties zijn bij gemalen waar het water uit de polders wordt gemalen, de zogeheten blauwe knooppunten.

Thermometerpunten

Thermometerpunten zijn vaste meetlocaties waar het water van grotere deelstroomgebieden langs stroomt. Deze meetpunten worden ieder jaar één maal per maand bemonsterd op standaard stoffen. Het doel van de bemonstering is het volgen van de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de deelstroomgebieden.

Ecologie

De monitoring van de ecologische waterkwaliteit is gebaseerd op de informatiebehoefte voor de Europese Kaderrichtlijn Water. In periode van zes jaar wordt ieder waterlichaam tweemaal onderzocht. Standaard stoffen worden 12, 6 of 4 maal per jaar gemeten. De biologische waterkwaliteit wordt onderzocht in de vorm van fytoplankton (6 per jaar), macrofyten (1 per jaar) en macrofauna (1 per jaar). Voor visonderzoek geldt dat alle waterlichamen elke 6 jaar worden onderzocht.

Zwemwater

Door de provincie Flevoland zijn in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland negen locaties aangewezen als officiële zwemgelegenheden in oppervlaktewater (drie potentiële locaties zijn in vooronderzoek). Waterschap Zuiderzeeland voert in opdracht van de provincie Flevoland de bemonstering van deze locaties uit om te toetsen of het zwemwater voldoet aan Europese normen voor ziekmakende bacteriën. In totaal bedraagt de bemonsteringsfrequentie 11 maal per jaar. Bij zwemlocaties die gevoelig zijn voor blauwalgen, moeten ook blauwalgen worden gemeten.

Gewasbeschermingsmiddelen

Met het meetnet gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten in tochten en vaarten waar meestal meerdere teelten aan voorkomen. Op deze locaties worden zes keer per jaar een breed pakket aan gewasbeschermings­middelen onderzocht. Drie meetpunten van Waterschap Zuiderzeeland zijn onderdeel van dit regionale meetnet, deze meetpunten zijn sinds 2014 ook onderdeel van het Landelijke Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw (LMGBM).

Water- en stoffenbalans

Dit is een projectmatig meetnet met een duur van drie jaar, loopt tot en met 2016. Verschillende meetpunten worden bemeten om stofbalansen te kunnen opstellen in Flevoland.

Landelijke meetnetten

Een aantal meetpunten zijn ook opgenomen in landelijke meetnetten. Zo is er bijvoorbeeld het Landelijk meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land-en Tuinbouw

Vragen en opmerkingen?

Neem contact met ons op.