De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten voor bouwen, milieu, water, het indelen van gebieden en natuur samen. En vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. 

Naast minder regels en meer overzicht biedt de Omgevingswet meer ruimte voor initiatief, maatwerk in de buurt en vertrouwen. Van ‘nee tenzij’, naar ‘ja, mits’. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Inwoners en bedrijven krijgen nu bij één loket duidelijkheid over de mogelijkheden van hun initiatieven of aanvragen. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? 

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een sloot wil dempen, een aanlegsteiger voor uw boot wilt maken, als u in het landelijk gebied woont en u het gezuiverde afvalwater vanuit uw septic tank in oppervlaktewater wil lozen of als u als ondernemer koelwater wil lozen in oppervlaktewater. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren grondwater onttrekken voor de aanbouw bij hun woning of als een bedrijf in de buurt (afval)water wil lozen in een watergang die langs uw woning of perceel loopt. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. 

Samenwerken via één loket met heldere spelregels  

Onze leefomgeving vraagt om een meer uitgebreide blik. Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing. Voor nu en in de toekomst. Want Nederland wordt niet groter, dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. 

Waar het waterschap aan werkt

Waterschappen zijn druk bezig geweest om de Omgevingswet goed te kunnen invoeren. Zo ontwikkelden we de Watervisie en  het Waterbeheerplan. Ook kijken we hoe we onze inwoners meer kunnen betrekken bij het maken van plannen en projecten. De Keur maakt met de komst van de Omgevingswet plaats voor de Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staan regels over de leefomgeving die het waterschap in het beheergebied stelt, zoals regels over lozingen, grondwater en waterstaatwerken. Met de komst van de Omgevingswet kunnen deze beter worden afgestemd op het beheergebied. We werken aan het kunnen vaststellen van projectbesluiten en het – samen met partners – binnen 8 weken verlenen van een vergunning.  

Wat er voor u verandert 

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslisperiode is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslisperiode langer.  

Meedenken en meedoen 

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over de plannen en projecten van de overheid. Bij het waterschap kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken over dijkversterkingstrajecten.  

Meer informatie 

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de Omgevingswet of hulp nodig heeft bij het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of een overleg wil aanvragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?