Het weer wordt steeds extremer. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Sloten hebben meerdere functies: ze vangen regenwater op en voeren dit water met overtollig grondwater af. Ze zorgen ook voor de aanvoer van water. Ook bieden ze ruimte aan de natuur. Als het water niet goed doorstroomt, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het onderhoud van sloten belangrijk. Het waterschap controleert de sloten hierop één of meerdere keren per jaar. Dit noemen we de schouw. 

Grenst uw grond aan een sloot?

Dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk aan het maaien van de bodem en het talud, het open houden van duikers en het verwijderen van maaisel, stenen en afval uit de sloot. Zo blijft het watersysteem goed werken.

Wat controleren we?

Bij de schouw controleren we of de sloten gemaaid en schoon zijn. Dit betekent het volgende:

 • De begroeiing op taluds, bodems en dammen is gemaaid:
  • De begroeiing mag niet chemisch bestreden worden.
  • De taluds mogen niet zwart (kaal) zijn, tenzij de sloot opnieuw ingericht wordt.
    
 • Al het maaisel is uit de sloot verwijderd of goed verdeeld over het talud.
 • De aan- en afvoersloten (tussen en langs erven) hebben de juiste diepte.
 • Er liggen geen stenen, afval of andere voorwerpen in de aan- en afvoersloten.
 • Er zijn geen grondophopingen en afschuivingen van de taluds.
 • Pomponderdelen, aanzuigleidingen en dergelijke liggen niet in het water of op het talud.
 • Duikers in dammen kunnen goed doorstromen.

Het is dus uw verantwoordelijkheid dat sloten goed onderhouden zijn. U mag natuurlijk anderen inschakelen, zoals uw buren of een loonbedrijf. Maar ook dan blijft het uw verantwoordelijkheid. Bij de onderhoudswerkzaamheden houdt u rekening met de Wet natuurbescherming.


Slecht weer is géén reden om het slootonderhoud niet uit te voeren.
 

Waarom controleren we?

De sloten in ons gebied zijn heel belangrijk voor de aan- en afvoer van water, daarvoor zorgt het waterschap.

 • Bij veel regen moeten we voldoende water kunnen laten wegstromen, zodat een gebied niet overstroomt.
 • In droge perioden moeten we extra water kunnen aanvoeren, zodat een gebied niet opdroogt.
   

Wanneer controleren we?

We doen dit twee keer per jaar: 
 

 • Bij de Najaarschouw controleren we álle sloten, duikers en dammen, met uitzondering van sloten ondieper dan 80 cm en sloten binnen het perceel van één eigenaar, zogenoemde ‘interne’ sloten.
 • Bij de Zomerschouw controleren we sloten die:
  • water afvoeren van drie of meer aangelanden;
  • water afvoeren vanuit kwelsloten langs dijken;
  • langs wegen liggen en waarop drainage uitkomt. 

Sommige sloten schouwen we zelfs drie keer per jaar: de sloten die belangrijk zijn om water aan te voeren in de drogere gebieden in de Noordoostpolder.

 • De 1e Wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder is op maandag 17 juni 2024.
 • De Zomerschouw is op maandag 1 juli 2024.
 • De 2e Wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder is op donderdag 15 augustus 2024.
 • De Najaarschouw is op vrijdag 15 november 2024.
   

Wat als u de sloot niet maait en schoonmaakt? 

Zien wij dat u het onderhoud niet (goed) heeft uitgevoerd? Dan doen we het volgende:

 • U ontvangt een schouwbrief en heeft dan 2 weken, gerekend vanaf de schouwdatum, de tijd om het onderhoud alsnog (goed) uit te voeren. Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs.
 • Als het onderhoud bij de eerste herschouw nog niet is uitgevoerd, dan sturen we een aangetekende brief. U krijgt nog 3 x 24 uur (werkdagen) de tijd om het onderhoud alsnog (goed) uit te voeren.
 • Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs voor de tweede herschouw. Heeft u het onderhoud nog steeds niet (goed) uitgevoerd? Wij laten dan de sloot maaien en schoonmaken door een aannemer. De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening.

We kunnen u ook een ‘schouwboete’ geven. Maar dat doen we alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als u al vaker het slootonderhoud te laat heeft uitgevoerd.

Het onderhoud aan sloten is belangrijk voor een goede werking van het watersysteem.