Het weer wordt steeds extremer. We hebben vaker te maken met hevige regenval en periodes van droogte. Sloten hebben meerdere functies: ze vangen regenwater op en voeren het af. Ze zorgen voor de aanvoer van water. Ook bieden ze ruimte aan de natuur. Als het water niet goed doorstroomt, kan er wateroverlast ontstaan in de omgeving. Om dit te voorkomen, is het onderhoud van sloten belangrijk. Het waterschap controleert de sloten twee keer per jaar. Dit noemen we schouwen. 

Grenst uw grond aan een sloot?

Dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk aan het maaien van de bodem en het talud, het open houden van duikers en het verwijderen van maaisel, stenen en afval uit de sloot. Zo blijft het watersysteem goed werken.

Wat controleren we?

Bij de schouw controleren we of de sloten gemaaid en schoon zijn. Dat betekent dat:

 • De begroeiing op oevers, bodems en dammen is gemaaid;
  • De begroeiing mag niet chemisch bestreden worden;
  • De oevers mogen niet zwart (kaal) zijn, tenzij de sloot opnieuw ingericht wordt.
 • Al het maaisel uit de sloot verwijderd is, of goed verdeeld over de oever;
 • De aan- en afvoersloten (tussen en langs erven) de juiste diepte hebben;
 • Geen stenen, afval of andere voorwerpen in de aan- en afvoersloten liggen;
 • Er geen grondophopingen en afschuivingen van de oevers zijn;
 • Pomponderdelen, aanzuigleidingen en dergelijke niet in het water of op de oever liggen;
 • Duikers en dammen goed doorstromen.

Het is dus uw verantwoordelijkheid dat bovenstaande goed voor elkaar is. U mag natuurlijk anderen inschakelen, zoals buren of een bedrijf. Maar ook dan blijft het uw verantwoordelijkheid. Bij de onderhoudswerkzaamheden houdt u rekening met de Wet natuurbescherming.

Slecht weer is géén reden om het onderhoud niet te doen.

Waarom controleren we?

De sloten in ons gebied zijn heel belangrijk voor de aan- en afvoer van water, daarvoor zorgt het waterschap.

 • Bij veel regen moeten we voldoende water kunnen laten wegstromen, zodat een gebied niet overstroomt;
 • In droge perioden moeten we extra water kunnen aanvoeren, zodat een gebied niet opdroogt.

Wanneer controleren we?

We doen dit twee keer per jaar: 

 • Bij de Najaarschouw controleren we álle sloten, duikers en dammen, met uitzondering van sloten ondieper dan 80 cm en sloten binnen het perceel van één eigenaar (‘interne’ sloten).
 • Bij de Zomerschouw controleren we sloten die het belangrijkst zijn voor de aan- en afvoer van water.

Sommige sloten schouwen we zelfs drie keer per jaar: de sloten die belangrijk zijn om water aan te voeren in de drogere gebieden van de Noordoostpolder.

 • De 1e Wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder is op donderdag 15 juni 2023;
 • De Zomerschouw is op maandag 3 juli 2023;
 • De 2e Wateraanvoerschouw voor de drogere gebieden in de Noordoostpolder is op dinsdag 15 augustus 2023;
 • De Najaarschouw is op woensdag 15 november 2023.

Wat als u de sloot niet onderhoudt? 

Zien wij dat u het onderhoud niet (goed) heeft gedaan? Dan doen we het volgende:

 • U ontvangt een schouwbrief en heeft dan 2 weken, gerekend vanaf de schouwdatum, de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren. Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs.
 • Als het onderhoud bij de eerste herschouw nog niet is uitgevoerd, dan sturen we een aangetekende brief. U krijgt nog 3 x 24 uur (werkdagen) de tijd om het onderhoud alsnog (goed) te doen.
 • Na deze hersteltermijn komen we opnieuw langs voor de tweede herschouw. Heeft u het onderhoud nog steeds niet uitgevoerd, dan laten wij dat doen door een aannemer. De kosten hiervan brengen wij bij u in rekening.

We kunnen u ook een ‘schouwboete’ geven. Maar dat doen we alleen in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld als u al vaker geen onderhoud heeft gedaan.

Bovenstaande klinkt streng. Het onderhoud is dan ook heel belangrijk.

Vogelgriep en schouw

Waterschap voorzichtig met de schouw in verband met vogelgriep

Vogelgriep waart helaas nog steeds rond in Nederland en dode dieren (onder andere wilde vogels) worden geruimd. Tijdens de schouw zal het waterschap geen pluimveebedrijven met kippen, eenden of kalkoenen en locaties met vogelverblijfplaatsen van risicovogels bezoeken. Risicovogels zijn hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels (zoals eenden) en loopvogels (zoals struisvogels).    

Voor alle pluimveehouders in Flevoland geldt: ziet u een risico voor wat betreft het maaien van sloten in relatie tot de vogelgriep? U kunt het waterschap dan vragen om uitstel van het maaionderhoud. Dit doet u door te reageren op de schouwbrief en u dient dan digitaal een zienswijze bij het waterschap in. Wij kijken vervolgens samen met u naar een oplossing, zoals een ruimere hersteltermijn.

Heeft u vragen over de schouw en vogelgriep?

Hiervoor kunt u terecht bij toezichthouder Bert van den Bosch, bereikbaar via telefoonnummer 0320 274 911.