De Waterwet regelt dat Waterschap Zuiderzeeland een deel van de grondwatertaak in Flevoland uitvoert. 

Grondwater

Grondwater gaat voorbij de grenzen van het bestuur. Er is een collectief belang en samenwerking nodig om het grondwater goed te beheren. Zowel het waterschap, als de provincie en gemeenten zijn voor een deel van de grondwatertaak in Flevoland verantwoordelijk. Die verdeling is als volgt:

Provincie Flevoland

 • Beschermt grondwaterkwaliteit
 • Verleent vergunning voor grondwateronttrekkingen voor:
  • openbare drinkwatervoorziening
  • bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag)
  • grote industriële onttrekkingen (meer dan 150.000 m3/jaar)

Waterschap Zuiderzeeland

 • Beheerder oppervlaktewatersysteem (kwaliteit en kwantiteit)
 • Verleent vergunning voor grondwateronttrekkingen voor:
  • beregening en drinkwatervoorziening voor vee
  • bronneringen (verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten)
  • bodemsaneringen

Gemeenten

 • Zorgplicht voor grondwater (kwaliteit en kwantiteit)

De provincie stelt het strategisch beleid vast, dus bepaalt hoe we in Flevoland omgaan met de grondwatervoorraad. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is de boringsvrije zone. In deze zone (‘het derde watervoerend pakket’) mag vanaf 1 januari 2025 alleen nog grondwater gewonnen worden voor de drinkwatervoorziening. Nieuwe boringen in deze zone zijn vanaf nu al niet meer toegestaan.

Bent u van plan om in de overige gebieden water te onttrekken of te lozen dan moet u het waterschap informatie verstrekken. Op grond van die informatie beoordeelt het waterschap of u met of zonder aanvullende voorwaarden de onttrekking en/of de lozing mag uitvoeren.

Heeft u gevonden wat u zocht?