Waterschap Zuiderzeeland heeft net zoals een gemeente een democratisch gekozen bestuur. De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur van Zuiderzeeland, is te vergelijken met een gemeenteraad. Daarnaast bestaat het dagelijks bestuur uit vier Heemraden en een Dijkgraaf (DenH), bij een gemeente heet dit het college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Eens in de vier jaar wordt er een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

In gesprek

Heeft u vragen aan een bestuurder? Hiervoor kunt u een gesprek aanvragen:

Bestuur

Dagelijks bestuur

College van Dijkgraaf en Heemraden 2019-2023

Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) bestaat uit een dijkgraaf en vier heemraden, aangevuld met de secretaris-directeur. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

Algemene Vergadering

Leden van de Algemene Vergadering 2019-2023

De Algemene Vergadering (AV), het algemeen bestuur, is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zij neemt alle grote beslissingen. De AV vergadert één keer per maand onder voorzitterschap van de dijkgraaf. De vergaderingen zijn openbaar.

Info

Rekenkamercommissie

Leden van de Rekenkamercommissie

Waterschap Zuiderzeeland wil als organisatie continu verbeteren en leren van het gevoerde beleid en opgedane ervaringen. De Rekenkamercommissie is een instrument van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland om dit te bevorderen.