Het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord heeft te maken met een verminderde drooglegging. Door deze verminderde drooglegging zijn de landbouwomstandigheden voor de agrariërs verminderd, terwijl de gronden door de provincie Flevoland aangemerkt zijn als hoogwaardige landbouwgrond. Deze teruggang van de drooglegging wordt veroorzaakt door bodemdaling in het gebied. Door deze bodemdaling is er een groeiende kans op wateroverlast door inundatie versterkt door de klimaatverandering. De voortgaande bodemdaling zet ook het huidige landgebruik onder druk. Door bodemdaling neemt de drooglegging gestaag af. Dit leidt tot minder afstand tussen het maaiveld en het grondwater waardoor we een ‘hogere’ grondwaterstand ervaren.

Wat doen wij daartegen? Helpt dat? U leest het op deze pagina. 

Problemen door bodemdaling 

De verminderde drooglegging is nadelig voor de agrariërs. Daarnaast is er, door de bodemdaling een groeiende kans op wateroverlast door inundatie. Dit wordt versterkt door de klimaatverandering.

Wat doet het waterschap? 

In 2014 zijn de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland in gezamenlijkheid een gebiedsproces gestart. Kernwaarde hierbij was “optimaliseren en transformeren”. In dit proces is, samen met de agrariërs en stakeholders, LTO Noord (Land- en Tuinbouworganisatie) en RVB (Rijksvastgoedbedrijf) gezocht naar mogelijke, effectieve maatregelen (optimaliseren). In dit proces hebben de agrariërs meermalen aangegeven dat structurele peilverlaging voor hen de meest effectieve maatregel is. Provincie en waterschap zien dit echter niet als een duurzame oplossing. Peilverlaging heeft onomkeerbare negatieve gevolgen voor de bodemdaling. Door peilverlaging versnelt de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling. Uit het gebiedsproces is een maatregelenpakket voortgekomen.

Het maatregelenpakket is geen permanente oplossing voor de ervaren overlast, maar biedt slechts tijdelijk verlichting. Door voortschrijdende bodemdaling neemt de overlast in de loop van de tijd weer toe. Uitvoering van het maatregelenpakket geeft tijd om, met het gebied, te komen tot  komen tot structurele maatregelen (transformeren).

Projectplan Waterwet

In het projectplan Waterwet staat welke maatregelen we gaan nemen. Deze maatregelen bestaan uit de aanleg van twee voortstuwers: één in de Johannes Posttocht en één in de Hannie Schafttocht. Daarnaast leggen we een pompinstallatie aan in de Zuider-d-tocht. Het projectplan Waterwet lag sinds 9 april 2021 zes weken ter inzage. Inmiddels is deze periode afgesloten. Er zijn als reactie op het projectplan Waterwet drie bezwaren binnengekomen. Deze bezwaren worden behandeld en de indieners krijgen hierover persoonlijk bericht

Wat is een voortstuwer?

Een voortstuwer voert in geval van extreme weersomstandigheden het water achter de voortstuwer versneld af, waardoor het streefpeil weer eerder wordt bereikt. De voortstuwer is gericht op het voorkomen en beperken van wateroverlast en draagt zo bij aan het duurzaam optimaliseren van de waterhuishouding in dit landbouwgebied. Door een lager waterpeil in de tocht en kavelsloten stijgt het grondwaterpeil minder snel en zal er minder snel wateroverlast optreden in het achterliggende gebied.

Waar gaan we aan het werk?

Het gebied ten zuidwesten van Emmeloord, waar we aan de slag gaan, hebben we opgedeeld in drie deelgebieden (zie hieronder)

Deelgebied 1

In deelgebied 1 gaan we een stuw met voortstuwer in de Johannes posttocht aanleggen. De planning is dat we 2021 gebruiken voor de voorbereiding en 2022 gebruiken voor de aanleg van deze stuw met voortstuwer. 

Deelgebied 2

In deelgebied 2 starten we in 2021 met de voorbereiding (gelijktijdig met voortstuwer Johannes Posttocht) en 2022 gebruiken we voor de aanleg van de voorstuwer in de Hannie schafttocht. De voortstuwer komt op ongeveer 75 tot 100 meter vanaf de Karel Doormanweg te staan. 

Deelgebied 3

In de Zuider-d-tocht in deelgebied 3 leggen we een pompinstallatie aan. Deze pomp moet ervoor zorgen dat het water vanaf de Zuider-d-tocht beter wordt afgevoerd op de Zuidertocht tijdens extreem weer.

Op de hoogte blijven?

Via nieuwsbrieven en vlogs houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. In de eerste vlog legt projectleider Teun Molenaar uit wat we de komende tijd allemaal gaan doen. Bekijk de eerste twee vlogs nu op deze projectpagina.

Abonneren op de Nieuwsbrief Voortstuwers

Meer informatie?

 

Stuur dan een e-mail naar voortstuwers@zuiderzeeland.nl

 

 

Europese subsidie

Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”

Heeft u gevonden wat u zocht?